zasiłek rodzinny

Artykuły - Zasiłek rodzinny (43)

 • Gdy pracodawca nie dopłaci lub nadpłaci zasiłek pracownikowi

  ​Pracownicy w razie niezdolności do pracy mają prawo do wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego, a nawet świadczenia rehabilitacyjnego. Natomiast gdy ich członek rodziny wymaga opieki, ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego.
 • Podjęcie zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

  Podjęcie zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

  Osoba ubiegająca się o zatrudnienie pobiera z ZUS zasiłek macierzyński po rozwiązaniu się poprzedniego stosunku pracy (przedłużonego do dnia porodu). Czy w razie wyboru jej kandydatury może ona podjąć pracę bez ryzyka utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego? Jeśli tak, to czy powinniśmy poinformować o jej zatrudnieniu ZUS, a pracownica powinna złożyć do akt osobowych oświadczenie o pobieraniu zasiłku?
 • Nieprzewidziane zamknięcie szkoły lub przedszkola a prawo do zasiłku opiekuńczego

  Nieprzewidziane zamknięcie szkoły lub przedszkola a prawo do zasiłku opiekuńczego

  Gdy ubezpieczony zmuszony jest przerwać pracę, aby zaopiekować się wymagającym opieki członkiem rodziny, może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Okolicznością uzasadniającą przyznanie takiego świadczenia, oprócz choroby członka rodziny, jest m.in. nieprzewidziane zamknięcie szkoły lub przedszkola, do której/go uczęszcza dziecko. Przy czym ustawodawca wprowadził tu ograniczenie m.in. co do wieku dziecka, nad którym opieka uzasadnia przyznanie prawa do świadczenia.
 • Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości świadczeń dla rodzin

  Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie, które zakłada wzrost świadczeń rodzinnych - zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Podwyższone kwoty świadczeń zaczną obowiązywać od 1 listopada br.
 • Niemcy: Nowy rząd chce ograniczyć świadczenia na dzieci pracowników z UE

  Niemcy: Nowy rząd chce ograniczyć świadczenia na dzieci pracowników z UE

  Nowy rząd Niemiec nie zamierza odstąpić od planowanego przez poprzedni gabinet obcięcia zasiłku rodzinnego (Kindergeld) wypłacanego pracującym w Niemczech obywatelom UE. Dotknęłoby to głównie Polaków. Zgodnie z prawem zasiłek ten przysługuje także w przypadku, kiedy dziecko nie mieszka w Niemczech.
 • Wpływ podwyżki pensji na podstawę zasiłku

  Wpływ podwyżki pensji na podstawę zasiłku

  Świadczenia chorobowe należne pracownikom z założenia mają zrekompensować utracone w okresie absencji chorobowej zarobki. Nie zawsze jednak tak jest w praktyce, zwłaszcza gdy w miesiącu powstania niezdolności do pracy ubezpieczony otrzymał podwyżkę pensji. Podstawę wymiaru zasiłku ustala się bowiem w oparciu o wynagrodzenie wypłacone za okres poprzedzający miesiąc zachorowania albo nabycia uprawnień do zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego.
 • Zasiłek macierzyński także dla ojca dziecka

  Zasiłek macierzyński także dla ojca dziecka

  Zasiłek macierzyński jest jednym ze świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego. W głównej mierze korzystają z niego ubezpieczone, które urodziły dziecko. Przysługuje on wówczas przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Świadczenie to zostało również zagwarantowane ubezpieczonym ojcom dzieci i to nie tylko za okres urlopu ojcowskiego, ale także - po spełnieniu określonych warunków - za okres urlopów przewidzianych dla matki dziecka.
 • Ustalanie dochodu rodziny dla celów przyznania 500 zł na pierwsze dziecko

  Ustalanie dochodu rodziny dla celów przyznania 500 zł na pierwsze dziecko

  Aby uzyskać wprowadzone od 1 kwietnia br. świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć ustalonych przez ustawodawcę progów dochodowych. O jaki dochód tu chodzi i z jakiego okresu oraz czy w każdym przypadku należy go dokumentować?
 • Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Świadczenia pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r., w którym nastąpi wiele zmian w zakresie ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości, co do zasady zdecyduje ilość osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2015 r. Przy czym uzyskanie uprawnień do wypłaty zasiłków, nie w każdym przypadku oznacza jej przejęcie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 • Tysiąc złotych świadczenia dla rodziców przyjęte

  Tysiąc złotych świadczenia dla rodziców przyjęte

  Posłowie przyjęli zmiany w ustawie o świadczeniach rodzicielskich. Nowelizacja wprowadza świadczenie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie, które będzie można pobierać przez rok (52 tygodnie). Otrzyma go szersza grupa rodziców.