wymiar czasu pracy

Artykuły - Wymiar czasu pracy (30)

 • Rekordowa liczba pracowników, którym obniżono wymiar pracy

  Rekordowa liczba pracowników, którym obniżono wymiar pracy

  Ekonomiczne następstwa pandemii na razie można tylko szacować. Już teraz wiadomo, że w Niemczech obniżono czas pracy rekordowej liczbie zatrudnionych.
 • Koronawirus. Czeka nas 60-godzinny tydzień pracy?

  Koronawirus. Czeka nas 60-godzinny tydzień pracy?

  Być może część pracowników czeka 12-godzinny dzień pracy w niektórych miesiącach. Rząd przewiduje taką możliwość w specustawie związanej z tzw. tarczą antykryzysową.
 • Wymiar czasu pracy 2020: Ile godzin przepracujemy w przyszłym roku?

  Wymiar czasu pracy 2020: Ile godzin przepracujemy w przyszłym roku?

  Wymiar czasu pracy w całym 2020 roku wyniesie 2024 godziny. W 2020 roku dwa święta przypadają na sobotę - 15 sierpnia i 26 grudnia. Oznacza to, że pracodawcy muszą wyznaczyć w przyszłym roku inne dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników.
 • Skutki obniżenia wielkości etatu

  Skutki obniżenia wielkości etatu

  Zmiana w trakcie miesiąca wymiaru etatu pracownika z pełnego na część etatu skutkuje zmianą zarówno wynagrodzenia za pracę, jak i wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika do przepracowania. Jednakże przepisy z zakresu prawa pracy nie regulują wprost zasad ustalania wymiaru czasu pracy czy wynagrodzenia za pracę w takiej sytuacji. W praktyce wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie za pracę należy obliczyć oddzielnie za okresy przed zmianą etatu oraz po jego zmniejszeniu.
 • Czas pracy niepełnosprawnych w 2017 r.

  Pracownicy niepełnosprawni stanowią grupę, której normy czasu pracy uregulowano w odrębnej ustawie. Przy czym dla niektórych niepełnosprawnych, np. legitymujących się znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, normy te są niższe niż wskazane w Kodeksie pracy. W oparciu o te niższe normy ustala się obowiązujący tę grupę pracowników wymiar czasu pracy.
 • Rozkład czasu pracy dla niepełnoetatowca

  Rozkład czasu pracy dla niepełnoetatowca

  Zatrudnienie na część etatu wpływa na ustalenie m.in. wymiaru czasu pracy pracownika proporcjonalnie do wielkości jego etatu. Tym samym ma on mniejszą liczbę godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Jego rozkład czasu pracy może przy tym przewidywać równomierne rozłożenie godzin na poszczególne dni pracy, bądź też pracę tylko w niektórych dniach i w różnym wymiarze.
 • Wymiar czasu pracy w 2017 r.

  Wymiar czasu pracy w 2017 r.

  Wymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym, którego długość dla różnych systemów czasu pracy określa Kodeks pracy. Okresy rozliczeniowe mogą wynosić np. jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy aż 12 miesięcy. W oparciu o ustalony dla obowiązującego w danym zakładzie okresu rozliczeniowego (lub różnych okresów dla określonych grup pracowników w zakładzie) planuje się i rozlicza czas pracy pracowników, ustalając czy nie doszło do pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Choroba przypadająca na dzień wolny od pracy

  Choroba przypadająca na dzień wolny od pracy

  Wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Do tych usprawiedliwionych nieobecności zalicza się np. okres choroby. Chorobowa niezdolność do pracy ma więc wpływ na czas pracy pracownika, a niekiedy także na czas wolny.
 • Proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego

  Proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego

  W wielu okolicznościach wskazanych w Kodeksie pracy urlop pracownika należy ustalić w wymiarze proporcjonalnym. Tak jest np. przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także w przypadku podjęcia lub ustania zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego. Również zmiana wymiaru czasu pracy w czasie roku kalendarzowego obliguje pracodawcę do ustalenia urlopu pracownika w wymiarze proporcjonalnym odrębnie za okresy pracy na różne etaty.
 • Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

  Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

  Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.