wierzyciel

Artykuły - Wierzyciel (134)

 • Przestępstwo dowolnego zaspokajania wybranych wierzycieli

  Przestępstwo dowolnego zaspokajania wybranych wierzycieli

  Do najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu należą te związane z naruszeniem interesów wierzyciela. Art. 302 § 1 Kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność karną za dokonanie przestępstwa tzw. dowolnego zaspokajania wybranych wierzycieli.
 • Sposób na kary umowne

  Sposób na kary umowne

  Już na etapie zawierania umowy strony mogą obwarować brak wykonania zobowiązania niepieniężnego, czy też jego nienależyte wykonanie, obowiązkiem zapłaty przez dłużnika z góry określonej kwoty. Tego typu zastrzeżenie to kara umowna, która ma na celu nie tylko naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela czy ułatwienie uzyskania finansowej rekompensaty z tego tytułu, ale również mobilizację dłużnika do terminowego i prawidłowego wykonania zobowiązania. Są jednak sytuacje, w których, mimo ziszczenia się przesłanek do obciążenia dłużnika obowiązkiem zapłaty kary umownej, sąd może ją obniżyć.
 • Komornik nie może zablokować dłużnikowi paszportu, nawet na wniosek wierzyciela

  Komornik nie może zablokować dłużnikowi paszportu, nawet na wniosek wierzyciela

  Problemy z długami nie spowodują wstrzymania wydania lub unieważnienia paszportu przez komornika. Nie ma on bowiem uprawnień, które są wskazane w ustawie o dokumentach paszportowych. Tego typu kroki mogą podjąć sądy lub inne organy postępowania w określonych sprawach.
 • Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  Uproszczenie procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu UD326) autorstwa Ministra Finansów, opublikowanych 25 lutego 2019 r. Nowelizacja stanowi gruntowną przebudowę procedury egzekucyjnej, wprowadzając liczne zmiany m.in. w zakresie egzekucji z majątku wspólnego małżonków, zasadach dochodzenia roszczeń z przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, czy w procedurze licytacji elektronicznej.
 • Wierzyciel nie musi spłacać w całości swego długu

  Wierzyciel nie musi spłacać w całości swego długu

  Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości i służy zaspokojeniu wszystkich jego wierzycieli. Jeśli jednak któryś z wierzycieli sam był dłużnikiem upadłego przed jej ogłoszeniem, może pod pewnymi warunkami dokonać tzw. potrącenia, które zmniejszy lub całkowicie zdejmie z niego brzemię dłużnika.
 • Zapłata przez dłużnika należności nieściągalnej a przychód podatkowy

  Zapłata przez dłużnika należności nieściągalnej a przychód podatkowy

  W przypadku, gdy dłużnik ureguluje należność, której wartość (w kwocie netto) została już przez wierzyciela zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (w związku ze spełnieniem warunków do uznania jej za nieściągalną), to po stronie wierzyciela powstanie z tego tytułu przychód podatkowy. Nie koryguje on natomiast kosztów uzyskania przychodów o wartość ujętej w tych kosztach należności.
 • Czy warto prowadzić egzekucję z udziałów w spółce z o.o.?

  Czy warto prowadzić egzekucję z udziałów w spółce z o.o.?

  Udziały w spółce z o.o. mogą zostać zajęte w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Wierzyciel, który wszczyna egzekucję nie zakładając, że sam przejmie udziały, do których skierowano egzekucję, może mieć spore trudności z zaspokojeniem należności z dochodów z udziałów czy z ich sprzedaży.
 • Dobre wieści dla dłużników. Stare zobowiązania szybciej się przedawnią

  Dobre wieści dla dłużników. Stare zobowiązania szybciej się przedawnią

  Zaległe zobowiązania nie tylko przedawnią się szybciej. Wierzycielom będzie też znacznie trudniej je wyegzekwować.
 • Wniosek o upadłość nie zastąpi zwyczajnej windykacji

  Wniosek o upadłość nie zastąpi zwyczajnej windykacji

  Pomimo wprowadzenia zmian w prawie upadłościowym, wierzyciele nadal składają tzw. windykacyjne wnioski o ogłoszenie upadłości. Takie działanie jest obliczone raczej na wymuszenie niezwłocznej zapłaty przez dłużnika niż na zaspokojenie należności w toku postępowania upadłościowego.
 • Dłużnik nie ma pieniędzy, więc nie ma problemu

  Dłużnik nie ma pieniędzy, więc nie ma problemu

  Zaległa wierzytelność - termin, który spędza sen z powiek zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. I choć teoretycznie jego przekroczenie powinno być prawdziwym problemem przede wszystkim dla osoby zalegającej ze spłatą, to w warunkach polskich stanowi kamień u szyi również dla wierzyciela. Szczególnie, gdy jest nim przedsiębiorca.

Filmy - Wierzyciel (3)

 • Wierzyciele ignorują nową ustawę restrukturyzacyjną. Na sytuacji tracą upadający przedsiębiorcy

  Po zmianie przepisów w styczniu br. podmioty bankowe i organy państwowe dostały nową możliwość odzyskiwania należności od zadłużonych przedsiębiorców. Jednak wciąż wybierają stare rozwiązania. Powodem jest dla nich brak korzyści oraz obowiązku do wzięcia udziału w procesie. Jak wskazują eksperci, wprowadzona na początku roku ustawa nie budzi większego zainteresowania wśród wierzycieli. Ignorują ją zarówno banki, urzędy skarbowe jak również ZUS-y. Wynika to z faktu, że nie mają potrzeby, ani też konieczności stosowania nowych przepisów. Tracą na tym podmioty gospodarcze, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i mogłyby skorzystać na wdrożeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Wierzyciel może wstrzymać wydanie dłużnikowi paszportu, dochodząc przed sądem swoich roszczeń

  Wierzyciel może zwrócić się do sądu rozpatrującego sprawę o wydanie postanowienia dotyczącego wstrzymania wydania dłużnikowi paszportu. Może jednak skorzystać z takiej możliwości tylko w przypadku roszczeń niepieniężnych. Dłużnik ma prawo zaskarżyć postanowienie sądu.
 • Od stycznia większe uprawnienia rady wierzycieli

  Nowe prawo restrukturyzacyjne, które wejdzie w życie w styczniu 2016 roku, zwiększy uprawnienia rady wierzycieli, czyli organu reprezentującego wszystkich wierzycieli dłużnika. Rada będzie powoływana na wniosek trzech niewielkich wierzycieli lub jednego większego (ponad 20 proc. wierzytelności), a nie jak dotąd tylko sędzia-komisarz. W ten sposób wierzyciele zyskają realny wpływ na postępowanie restrukturyzacyjne. Od przyszłego roku zacznie obowiązywać ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Zostaną wprowadzone cztery nowe postępowania restrukturyzacyjne w dużej mierze oparte na praktykach międzynarodowych, które mogą pomóc dłużnikowi uniknąć upadłości. Więcej uprawnień będą mieć również wierzyciele, którzy zyskają realny wpływ na tok spraw.