W.Kruk SA

Artykuły - W.Kruk SA (166)

 • Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki W.Kruk S.A.

  Raport bieżący nr 12/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż w dniu wczorajszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 64/2009 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki W.Kruk S.A., o następującej treści: "Uchwała nr 64/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lutego 2009 r. w spr
 • Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

  Raport bieżący nr 85/2008Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych W dniu 22 grudnia 2008 roku W. KRUK S.A. otrzymała informację o nabyciu akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej. W dniu 19 grudnia 2008 roku osoba ta nabyła 10.000 akcji Spółki po cenie 5,12 zł. Wartość transakcji wyniosła 51.200 PLN, co spowodowało przekroczenie progu 5.000 Euro. Jednocześnie osoba ta jako wspólnik spółki cywilnej w drodze sp
 • Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A. w dniu 26 listopada 2008 roku

  Raport bieżący nr 81/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W. KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2008 roku. Załączniki: Plik;OpisAldona Sobierajewicz - Wiceprezes Zarządu
 • Obniżenie kredytu w rachunku bankowym udzielonego przez ING BSK S.A.

  Raport bieżący nr 78/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W dniu 05.11.2008 W.KRUK S.A. podpisała aneks do umowy nr 24/KG/CBK/04 w rachunku bankowym z ING BSK S.A. z dnia 20.04.2004 roku. Na mocy niniejszego aneksu została obniżona maksymalna kwota zadłużenia z kwoty 7.500 tys. zł na 3.000 tys. zł począwszy od dnia 15 grudnia 2008 roku. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.Piotr Piechowiak - Wiceprezes Zarządu
 • Sprawozdanie Zarządu Spółki Vistula & Wólczanka S.A. uzasadniające połączenie ze Spółką W.KRUK S.A.

  Raport bieżący nr 76/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W związku z przyjętym w dniu 24 września 2008 roku planem połączenia Spółki Vistula & Wólczanka S.A. z siedzibą w Krakowie ze Spółką W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu, Vistula & Wólczanka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie Zarządu Vistula & Wólczanka S.A. uzasadniające połączenie, sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie, o którym mowa po
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia W.KRUK S.A.

  Raport bieżący nr 76/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raportem 76/2008 W.KRUK S.A. opublikowała porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka uzupełnia informację o datę i miejsce składania świadectw depozytowych Załączniki: Plik;OpisPiotr Piechowiak - Wiceprezes Zarządu
 • Opinia biegłego w sprawie zbadania planu połączenia spółek Vistula & Wólczanka S.A. oraz W.KRUK S.A.

  Raport bieżący nr 73/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Vistula & Wólczanka S.A., z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości pisemną opinię biegłego sporządzoną dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt: KR XI Ns Rej. KRS 19872/08/527, w sprawie zbadania planu połączenia spółki Vistula & Wólczanka S.A. (spółka przejmująca) ze spółką W.KRUK S.A.
 • Opinia biegłego w sprawie zbadania planu połączenia spółek Vistula & Wólczanka S.A. oraz W.KRUK S.A.

  Raport bieżący nr 75/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości pisemną opinię biegłego sporządzoną dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt: KR XI Ns Rej. KRS 19872/08/527, w sprawie zbadania planu połączenia spółki Vistula & Wólczanka S.A. (spółka przejmująca) ze spółką W.KRUK S.A. z siedzibą w
 • Podpisanie i przedłużenie aneksów do umów kredytowych przez W.KRUK S.A. i DCG S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

  Raport bieżący nr 73/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W dniu 29.09.2008 roku W.KRUK S.A. podpisała z Bankiem Zachodnim WBK S.A. aneksy do następujących umów kredytowych: 1. do umowy o kredyt obrotowy nr K0004136 z dnia 11.10.2007 r. Na mocy niniejszego aneksu dokonano przedłużenia spłaty kredytu w wysokości 4.000 tys. zł. do dnia 31.12.2008 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: - pełnomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pien
 • Odwołanie prognoz zawartych w raporcie bieżącym nr 8/2008 z dnia 12 lutego 2008 roku Grupy Kapitałowej W.KRUK

  Raport bieżący nr 70/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd W.KRUK S.A. w dniu 12 lutego 2008 opublikował prognozę wyników finansowych Emitenta na rok 2008,a prognozowane wyniki oparte były na informacjach ówcześnie znanych Zarządowi. Zarząd sporządzając prognozę, uwzględniał więc bieżącą sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Spółki oraz jej przewidywany rozwój w przyszłości. W dniu 6 sierpnia 2008 roku Zarządy spółek W.KRUK Spółka Ak