tupac

Artykuły - Tupac (79)

 • Sprzedaż nieruchomości TUP Property S.A. w Warszawie

  Raport bieżący nr 10/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd ALTA S.A. informuje, że TUP Property S.A. (Spółka – Inwestycja ALTA S.A., Sprzedająca), zawarła w dniu 16 maja 2017r, umowę sprzedaży nieruchomości w Warszawie przy ul. Belgradzkiej. Nabywcą są osoby prywatne. Nieruchomość stanowi lokal handlowo – usługowy. Kwota transakcji wynosi 1,8 mln zł i zostanie przeznaczona głównie na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu kredytu w Banku Zachod
 • Aneks do umowy kredytowej TUP Property S.A.

  Raport bieżący nr 2/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd ALTA S.A. informuje, że TUP Property S.A. (Kredytobiorca, Spółka – Inwestycja ALTA S.A.), zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Kredytodawca) Aneks do umowy kredytowej z dnia 18.12.2007r. z późniejszymi zmianami. W dniu 31 stycznia 2017r. Spółka otrzymała od Kredytodawcy dokumenty kredytowe, podpisane z datą 25 stycznia 2016r. Na podstawie Aneksu termin spłaty kredytu uległ przedłu
 • Sprzedaż nieruchomości TUP Property S.A. w Środzie Wielkopolskiej

  Raport bieżący nr 3/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd ALTA S.A. informuje, że TUP Property S.A. (Inwestycja ALTA S.A., sprzedająca) oraz Powiat Średzki (Kupujący), zawarły w dniu 4 lutego 2016r. umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Środzie Wielkopolskiej. Przedmiotowa nieruchomość składa się z zabudowanych działek o łącznym obszarze 0,159 ha. Powiat Średzki kupił nieruchomość z przeznaczeniem na realizację zad
 • Sprzedaż nieruchomości TUP Property S.A.

  Raport bieżący nr 25/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd ALTA S.A. informuje, że TUP Property S.A. (Sprzedający, Inwestycja ALTA S.A.) i Gmina Komorniki (Nabywca) zawarły w dniu 6 listopada 2015r. umowę sprzedaży niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 1,7797 ha w miejscowości Głuchowo (Gmina Komorniki). Sprzedana nieruchomość stanowi park dworski. Cena sprzedaży wyniosła 2 000 000 zł. Strony ustaliły, że cena sprzedaż
 • Porozumienie TUP Property S.A. i DZ Bank AG S.A

  Raport bieżący nr 26/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ALTA S.A. informuje, że TUP Property S.A. (Spółka, Inwestycja ALTA S.A., Kredytobiorca) i DZ Bank AG S.A. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Bank, Kredytodawca) zawarły w dniu 10 grudnia 2014r. porozumienie o rozwiązaniu umowy kredytowej i przedterminowej spłacie kredytu. Umowa kredytowa została zawarta 24 czerwca 2010r. na kwotę 11 600 tys. euro
 • Rejestracja zmiany nazwy Spółki TUP na ALTA

  Raport bieżący nr 27/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ALTA S.A.(dawniej TUP S.A.) w dniu 15 października 2013r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 10 października 2013r. o rejestracji zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy z dawnej TUP S.A. na obecną ALTA S.A. Zmiana nazwy nastąpiła na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgroma
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUP S.A.

  Raport bieżący nr 15/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd TUP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa (zwanej dalej "Spółką”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149976, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) § 1 i § 2 Kodeksu spółek
 • Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej TUP S.A. z działalności w 2012r. warz z oceną sytuacji finansowej Spółki

  Zarząd TUP S.A. przekazuje do publicznej wiadomości roczne Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TUP S.A. w 2012r. wraz z oceną sytuacji finansowej Spółki, sporządzone zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dokument został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 19 kwietnia 2013r. i stanowi załącznik do niniejszego raportu. Osoby reprezentujące spółkę:Robert Jacek Moritz - Prezes Zarządu
 • Raport roczny TUP SA

  Raport w załączniku :
 • Rejestracja połączenia Spółek z Grupy Kapitałowej TUP

  Raport bieżący nr 40/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TUP S.A. powziął w dniu 14 grudnia 2012r. informację, że w dniu 13 grudnia 2012r. Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował połączenie Spółek Euroconstruction Sp. z o.o. (spółka przejmująca) i Forest Hill Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, w drodze przejęcia przez Euroconstruction Spółki Forest Hill. Majątek S

Filmy - Tupac (1)

 • Tupac Shakur wiecznie żywy...

  Choć zginął ponad 20 lat temu wciąż jest obecny w naszej kulturze za sprawą swojej twórczości. Poza tym często jego podobiznę wykorzystują marki odzieżowe. Ostatnimi czasy chętnie po ubrania z sylwetką Tupaca sięgają także amerykańskie gwiazdy.