tele

Artykuły - Tele (423)

 • Spełnienie się warunku zawartego w znaczącej umowie handlowej z Tele-Foniką Kable S.A.

  Raport bieżący nr 23/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 8 maja 2015 roku dotyczącego zawarcia przez KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2015 roku umowy handlowej z Tele-Foniką Kable S.A. na sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2016 – 2018 z opcją przedłużenia na okres kolejnych dwóch lat ("Umowa”) informuje, iż w dniu 11 grud
 • Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2013 -2015

  Raport bieżący nr 39/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Tele-Polska Holding S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o korekcie prognoz finansowych na 2015 rok. Decyzja została podjęta na podstawie analizy wyników realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Emitenta ("Grupa") w I półroczu oraz oceny perspektyw działalności w II półroczu 2015 roku. Zgodnie z prognozą, przedstawioną w
 • Raport półroczny TELE-POLSKA HOLDING SPÓLKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

  Raport w załączniku :
 • Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych

  Raport bieżący nr 38/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Tele-Polska Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonych na dzień 30 czerwca 2015 roku. Rada Nadzorcza Spół
 • Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu

  Raport bieżący nr 37/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTele-Polska Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowania zawartego w § 3 Uchwały nr 8 oraz § 3 Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ("NWZ") w sprawach "zm
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dn. 14.08.2015 r.

  Raport bieżący nr 36/2015Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako "Spółka"), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie") w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
 • Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 35/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Tele-Polska Holding S.A. ("Spółka"), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 14 sierpnia 2015 r. uzupełniło skład Rady Nadzorczej Spółki powołując nową osobę na okres wspólnej trzyletniej kadencji trwającej od 4.07.2014 r. W skład Rady Nadzorczej Spółki ("Rady") został powołany Pan Bartłomiej Wołyńczyk. P
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 14.08.2015 r.

  Raport bieżący nr 34/2015Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako "Spółka"), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających
 • Uzupełnienie raportu rocznego

  Raport bieżący nr 33/2015Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd Tele-Polska Holding S.A. ("Spółka"), w uzupełnieniu Raportu okresowego rocznego za 2014 r. przekazanego w raporcie bieżącym Nr ESPI, 30 kwiecień 2015 r. oraz Raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2014 r. przekazanego w raporcie bieżącym Nr ESPI, 30 kwiecień 2015 przekazuje poniżej informacje dotyczące wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjny
 • Zbycie 100% udziałów w spółce Trinitybay Investments Limited (pośrednie zbycie akcji w Hawe S.A.)

  Raport bieżący nr 32/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Tele-Polska Holding S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 31.07.2015 r. podpisał umowę zbycia spółki prawa cypryjskiego Trinitybay Investments Limited ("TB") z siedzibą w Larnace do spółki Misami Limited z siedzibą w Larnace, Cypr. Przedmiotem podpisanej umowy jest sprzedaż przez Emitenta 5.000 udziałów o wartośc