SYMBIO

Artykuły - SYMBIO (296)

 • Rezygnacja członka zarządu Symbio Polska S.A.

  Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że dniu 14 lipca 2016 Pan Józef Sidor złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Symbio Polska S.A. z dniem 14 lipca 2016. Pan Józef Sidor złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z przyczyn osobistych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika 3 do Regulaminu ASO.Osoby reprezentujące spółkę:Bartosz Deptuła - Wiceprezes Zarządu
 • Raport miesięczny za czerwiec 2016 roku

  Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Lublinie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2016 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości isto
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

  Raport bieżący nr 13/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Symbio Polska S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: 1. CAPITAL PARTNERS INVESTMENT I FIZ Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 482.037 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji
 • Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.

  Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 r. odwołało z Rady Nadzorczej: pana Pawła Bala, pana Piotra Kalamana. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 r. powołało do Rady Nadzorczej: pana Adama Chełchowskiego i panią Magdalenę Lewandowską. W załączeniu informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sy
 • Treść uchwał podjętych na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

  Zarząd Symbio Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Bartosz Deptuła - Wiceprezes Zarządu
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – akcje serii I

  Zarząd Symbio Polska S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Lublinie niniejszym informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 r., właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 6.862.646,00 zł, w drodze emisji 3.431.323 akcji serii I. Akcje serii I były przedmiotem oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy przeprowadzonej w lutym br. Zarząd Emitenta podejmie działania by w możliwie krótki
 • Informacja o akcjonariacie Symbio Polska S.A.

  Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku - niniejszym informuje, że w wyniku opisanej w raporcie ESPI 5/2016 transakcji nabycia 492.121 akcji Spółki przez fundusze zarządzane przez Capital Partners S.A. i nieotrzymania informacji od zbywców tych akcji Spółka nie jest w stanie określić szczegółowo swego akcjonariatu. Spółka ma jedynie pewność, że (po uwzględnieniu transakcji zbycia 8.000 akcji przez Capit
 • Informacja o zbyciu akcji Symbio Polska S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 9/2016Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychZarząd Symbio Polska S.A. ("Spółka”. "Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 17 czerwca 2016 roku informacji przekazanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o zbyciu akcji Spółki przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej. Wskazanie więzi praw
 • Informacja o zbyciu akcji Symbio Polska S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 8/2016Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychZarząd Symbio Polska S.A. ("Spółka”. "Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 17 czerwca 2016 roku informacji przekazanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o zbyciu akcji Spółki przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej. Wskazanie więzi praw
 • Umorzenie postępowania o unieważnienie Uchwały NWZ o podwyższeniu kapitału zakładowego.

  Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania o stwierdzenie nieważności lub o uchylenie Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I. O wszczęciu postępowania Spółka informowała w raporcie bieżącym 16/2016 z dnia 18 marca br. Podstawa prawna: