Strabag Sp. z o.o.

Artykuły - Strabag Sp. z o.o. (19)

 • STRABAG zbuduje infrastrukturę drogową i sieciową dla Grupy LOTOS

  STRABAG Sp. z o.o. oraz Grupa LOTOS podpisały umowę na budowę infrastruktury drogowej i sieciowej w ramach rozwoju programu EFRA. Zakres umowy obejmuje budowę nowych i przebudowę istniejących dróg, placów, chodników i żelbetowych kanałów kablowych oraz szereg prac branżowych elektrycznych i sanitarnych. Prace budowlane potrwają do kwietnia 2018 roku.
 • Innowacyjne drogi wytrzymają bez remontu nawet 50 lat?

  Innowacyjne drogi wytrzymają bez remontu nawet 50 lat?

  Czy polskie drogi wytrzymają pół wieku bez remontów? Okazuje się, że jest to realna perspektywa. TPA, będąca jednostką badawczo-rozwojową koncernu Strabag w Polsce, opracowała koncepcję innowacyjnej na skalę europejską technologii budowy konstrukcji nawierzchni długowiecznej, którą będzie można zastosować przy budowie polskich dróg.
 • Elektromont dostarczy urządzenia i wykona instalacje elektryczne w hali produkcyjnej Volkswagen Motor Polska w Polkowicach

  Elektromont, spółka elektroinstalacyjna notowana na rynku NewConnect, podpisała ze Strabag Sp. z o.o. umowę na dostawę i montaż instalacji elektrycznych w hali produkcyjnej nr 4 Volkswagen Motor Polska w Polkowicach. W ramach kontraktu Elektromont dostarczy i wykona między innymi oświetlenie podstawowe i awaryjne oraz linie oświetleniowe i zasilające. Dostarczy i zamontuje także rozdzielnice elektryczne, instalacje systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP oraz baterie systemu monitorowania oraz trasy kablowe. Wartość kontraktu to blisko 5,4 mln złotych netto.
 • Znacząca umowa

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent) informuje, że w okresie od dnia 12 kwietnia 2012r. do 22 lutego 2013r. zawarł ze Spółką pod firmą Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (dalej Zamawiającym), umowy na dostawę prefabrykowanej stali zbrojeniowej o łącznej wartości szacunkowej 22.716.272,22 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset szesnaście tysię
 • Powołanie prokurentów

  Raport bieżący nr 88/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 4 października 2012 r. powziął uchwały w sprawie udzielenia prokury samoistnej Panu Przemysławowi Milczarek oraz Panu Krzysztofowi Kołodziejczyk. Pan Przemysław Milczarek: Wykształcenie wyższe - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunek: Finanse i
 • Znacząca umowa - aktualizacja informacji.

  Raport bieżący nr 58/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 195/2011 opublikowanego w dn. 1 grudnia 2011 r. Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 10 maja 2012 r. Aneksu do Umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa [Umowa] zawartej w dniu 20 października 2011 r. z Strabag Sp. z o.o. [Generalny Wykonawca], której przedmiotem jest wykonawstwo przez Generalnego Wykonawcę inwes
 • Zawarcie umowy przez Emitenta

  Raport bieżący nr 32/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012 r. wpłynęła do spółki obustronnie podpisana umowa podwykonawcza zawarta pomiędzy Emitentem a firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji stalowych w obiektach Galerii Katowickiej tj.: Multikina, galerii handlowej oraz dworca PKP w Katowicach. Wartość umowy wy
 • Porozumienie do znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 1/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, że 2 stycznia 2012 roku wpłynął do Spółki obustronnie podpisany egzemplarz Porozumienia do Umowy podwykonawczej zawartej ze Strabag Sp. z o.o. datowanej na 17 czerwca 2010 roku. Przedmiotem niniejszej Umowy jest kompletne wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych oraz słaboprądowych wewnętrznych wraz z wszystkimi instalacjami elektrycznymi
 • Znacząca umowa - aktualizacja informacji.

  Raport bieżący nr 195/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 168/2011 opublikowanego w dn. 20 października 2011 r. Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 1 grudnia 2011 r. Aneksu do Umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa [Umowa] zawartej w dniu 20 października 2011 r. z Strabag Sp. z o.o. [Generalny Wykonawca], której przedmiotem jest wykonawstwo przez Generalnego Wykona
 • Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy.

  Raport bieżący nr 168/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje, że w d