składka chorobowa

Artykuły - Składka chorobowa (15)

 • Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.

  Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.

  Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wykonujące pracę m.in. na podstawie umowy zlecenia. Dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ustawodawca przewidział miesięczny limit podstawy wymiaru składki. W tym roku jest on wyższy od obowiązującego w ubiegłym roku o 1.155 zł.
 • Podstawa wymiaru składki chorobowej przedsiębiorcy

  Podstawa wymiaru składki chorobowej przedsiębiorcy

  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, ale wyłącznie na zasadzie dobrowolności (tj. na wniosek). Z tym że przystąpić do niego mogą jedynie tacy przedsiębiorcy, którzy ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegają obowiązkowo. Dla ubezpieczenia chorobowego ustawodawca określił (w skali miesiąca) limit podstawy wymiaru składki. Nie dotyczy on składek na pozostałe ubezpieczenia i fundusze.
 • Postępowanie w sprawie chorobówki dla przedsiębiorcy

  Postępowanie w sprawie chorobówki dla przedsiębiorcy

  Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, która zdecydowała się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, z reguły oczekuje, iż w razie zaistnienia określonego ryzyka uzyska prawo do danego świadczenia. Obecnie niezdolność do pracy w zdecydowanej większości potwierdzana jest zaświadczeniami lekarskimi wystawianymi w formie elektronicznej, które niemal natychmiast trafiają na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Wydawać by się zatem mogło, że to wystarczy do wdrożenia postępowania o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy. Niestety tak nie jest.
 • Naliczanie zleceniobiorcy dobrowolnej składki chorobowej

  Naliczanie zleceniobiorcy dobrowolnej składki chorobowej

  Osoby wykonujące umowę zlecenia zasadniczo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie. Zleceniodawca zgłasza więc zleceniobiorcę do tego ubezpieczenia tylko wtedy, gdy wyrazi on chęć podlegania temu ubezpieczeniu. Objęcie nim następuje od dnia złożenia przez zleceniodawcę w ZUS formularza zgłoszeniowego. Podczas rozliczania składki na ubezpieczenie chorobowe za zleceniobiorcę może się okazać, że trzeba ją naliczyć od wynagrodzenia należnego za okres, kiedy nie był on jeszcze objęty tym ubezpieczeniem.
 • ZUS z zielonym światłem do kontroli firm

  ZUS z zielonym światłem do kontroli firm

  Zakład ma prawo sprawdzać przedsiębiorstwa podejrzewane o świadome zawyżanie zarobków pracowników w celu wyłudzenia przez nich zasiłku chorobowego.
 • Bez spłaty długu nie będzie ubezpieczenia chorobowego

  Od nowego roku przedsiębiorcy będą wykonywali tylko jeden przelew na łączną kwotę wszystkich składek, jakie są zobowiązane odprowadzać firmy. Będzie więc jeden przelew łącznie na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Jedno zaświadczenie lekarskie dla dwóch płatników świadczeń

  Jedno zaświadczenie lekarskie dla dwóch płatników świadczeń

  Prawo do świadczeń chorobowych ustalają oraz podejmują ich wypłatę niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ZUS. Podstawowym dokumentem niezbędnym przy ustalaniu prawa do świadczeń chorobowych związanych z niezdolnością do pracy ubezpieczonego jest zaświadczenie lekarskie. Zdarza się, że w oparciu o jeden dokument należne jest wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę oraz zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Jaki tryb postępowania wówczas obowiązuje?
 • Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.

  Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.

  Zasadniczo osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Z kolei podleganie tym ubezpieczeniom wiąże się z koniecznością opłacania na nie składek. Przedsiębiorca nalicza je od podstawy wymiaru, którą ustala się w oparciu o określone wynagrodzenia. Mianowicie o prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne oraz minimalne wynagrodzenie. W stosunku do niektórych podstaw wymiaru składek ustawodawca przewidział pewne limity.
 • Nie zawsze dług składkowy wyłącza przedsiębiorcę z ubezpieczenia chorobowego

  Nie zawsze dług składkowy wyłącza przedsiębiorcę z ubezpieczenia chorobowego

  Niektórzy przedsiębiorcy nie zgłaszają się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia założenia firmy, tylko dopiero po jakimś czasie. Zdarza się, że w momencie zgłaszania do niego posiadają zaległości m.in. w składkach na ubezpieczenia społeczne za okresy sprzed dnia zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego. Mają wtedy obawy, czy przez to ZUS nie wykluczy ich z tego ubezpieczenia. Okazuje się jednak, że takie zaległości nie mają wpływu na podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
 • Wpływ nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenie chorobowe

  Wpływ nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenie chorobowe

  Ubezpieczenie chorobowe dla niektórych ubezpieczonych ma charakter dobrowolny. Do grona takich osób należą m.in. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność. Podleganie temu ubezpieczeniu uprawnia je do otrzymania świadczeń z niego przysługujących (m.in. zasiłku z tytułu choroby).