Selena FM

Artykuły - Selena FM (173)

 • Grupa Selena: 220 mln zł rekordowy wzrost przychodu

  W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa Selena osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 220 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r. wzrosły one o 23,0%. Zysk netto Grupy w analizowanym okresie wyniósł -8,5 mln zł. Na wynik ten - zgodny z przewidywaniami spółki - wpłynęła głównie sezonowość handlu chemią budowlaną.
 • Wybór biegłego rewidenta

  Raport bieżący nr 11/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Selena FM S.A. informuje, że w dniu 23.05.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 15 ust. 2 pkt f) Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19 - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (numer wpisu na listę podmiotów uprawnio
 • SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2014

  Raport w załączniku :
 • Proponowane zmiany w statucie spółki Selena FM S.A.

  Raport bieżący nr 10/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweDziałając na podstawie § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości: - proponowane zmiany w statucie spółki wraz z ich dotychczasowym brzmieniem
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2014 r.

  Raport bieżący nr 9/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweDziałając na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 9 czerwca 2014 r.

  Raport bieżący nr 8/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292032 ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art.398 Kodeksu spółek handlowych, zwołu
 • Rekomendacja Zarządu I Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie dywidendy.

  Raport bieżący nr 7/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 informuje, że w dniu 12 maja 2014 r. podjął decyzję dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wysokości wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 6 393 520,00 zł z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2013, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,28 zł.
 • Wykaz informacji przekazanych przez Selena FM S.A. do publicznej wiadomości w 2013 roku

  Raport bieżący nr 5/2014Podstawa Prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomościZarząd Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przesyła wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w 2013 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wszystkie wymienione w wykazie raporty są dostępne w siedzibie Emitenta przy ul. Strzegomskiej 2-4 we Wrocławiu. Treść raportów dostępn
 • Skonsolidowany Raport roczny SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA

  Raport w załączniku :
 • Raport roczny SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA

  Raport w załączniku :