różnice kursowe

Artykuły - Różnice kursowe (27)

 • Ustalanie podatkowych różnic kursowych w przypadku faktur wystawionych w dwóch walutach

  Ustalanie podatkowych różnic kursowych w przypadku faktur wystawionych w dwóch walutach

  W przypadku, gdy należność za fakturę została ustalona w umowie w walucie obcej i zapłata za tę fakturę również została dokonana w walucie obcej, to powstałe różnice, wynikające z różnych kursów waluty obcej, będą mogły stanowić podatkowe różnice kursowe. Nie stoi temu na przeszkodzie fakt, iż jednocześnie na fakturze wykazano kwotę należności w złotych.
 • Przekazanie środków pieniężnych z kasy walutowej na rachunek walutowy a podatkowe różnice kursowe

  Przekazanie środków pieniężnych z kasy walutowej na rachunek walutowy a podatkowe różnice kursowe

  Klient spółki wpłacił do kasy walutowej euro, tytułem zapłaty za towar. Do wyceny tej zapłaty spółka przyjęła średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania wpłaty. Walutę tę spółka zamierza przekazać na rachunek walutowy. Czy w związku z tą operacją powstaną podatkowe różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (różnice kursowe spółka ustala dla celów podatkowych metodą podatkową)?
 • Uwaga na pożyczki w walucie obcej wyrok NSA

  Uwaga na pożyczki w walucie obcej wyrok NSA

  W przypadku pożyczki w walucie obcej różnica kursowa powstanie w momencie jej spłaty, a nie wymiany waluty - wyrok NSA.
 • Różnice kursowe zwiększą przychód lub koszty

  Różnice kursowe powstają w momencie rozliczenia danej transakcji np. w związku z zapłatą. Zgodnie z ustawami podatkowymi waluty obce przeliczane są na polskie złote po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego obowiązek podatkowy. Dzień ten może się różnić od dnia, w którym faktycznie przedsiębiorca otrzyma zapłatę.
 • Wyniki KGHM po trzech kwartałach 2011 roku

  Po trzech kwartałach 2011 roku KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła przychody w wysokości 15,2 mld zł i zysk netto w wysokości 7,5 mld zł. Na wynik istotny wpływ miała wycena instrumentów pochodnych, różnice kursowe wynikające z osłabienia polskiej waluty oraz poziom notowań metali na koniec trzeciego kwartału br.
 • Jak przeliczać wpływ lub wypływ waluty obcej z rachunku walutowego?

  Różnice kursowe jako element przychodów i kosztów podatkowych bezpośrednio wpływają na wysokość podstawy opodatkowania. Zatem prawidłowe wyliczenie podatku wymaga m.in. właściwego wyliczenia różnic kursowych od własnych środków pieniężnych. Tymczasem od 2007 r. wycena operacji gospodarczych na rachunku walutowym budzi wiele wątpliwości.
 • Inwestować inaczej - kontrakty na różnice kursowe (CFD)

  Kontrakty na różnice kursowe pozwalają zarabiać na wzrostach i spadkach wartości danego aktywa - np. srebra, indeksu S&P 500, ropy naftowej - przy wykorzystaniu mechanizmu dźwigni finansowej. Umożliwiają inwestorom osiąganie zysków z aktywów, których wartość znacznie przekracza sumę niezbędną do zawarcia transakcji. Zajęcie pozycji nie wiąże się z obowiązkiem zakupu ani dostawy aktywów bazowych.
 • Internetowe platformy obrotu - poradnik dla ryzykantów

  Internetowe platformy obrotu - poradnik dla ryzykantów

  Nadejście bessy w 2008 r. zbiegło się w czasie z promocją internetowych platform obrotu pozagiełdowego. Polski inwestor stał się atrakcyjnym celem podmiotów oferujących kontrakty na różnice kursowe (CFD). Pozwalają one partycypować w zmianach cen walut, indeksów, surowców oraz akcji zagranicznych z wykorzystaniem znacznej dźwigni finansowej.
 • Ciech: Słabe otoczenie nie sprzyja spółce

  - Oprócz niższego wyniku z działalności operacyjnej, negatywnie na wynik netto Ciechu za trzy kwartały tego roku wpłynęły koszty obsługi zadłużenia, ujemne saldo różnic kursowych i sprzedaż akcji Tarnowa - poinformowała spółka w środowym komunikacie.
 • Zakup paliwa i naprawy samochodu za granicą - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe

  Za zakup paliwa kontrahent unijny obciąża nas zawsze w ostatnim dniu każdego miesiąca. W fakturze za sierpień, oprócz zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, wykazano również obciążenie za naprawę pojazdu (bez podatku). Jak rozliczyć tę fakturę? Jak ustalić różnice kursowe, jeżeli zapłaty za ww. zakupy dokonano z rachunku walutowego?