rok 2008

Artykuły - Rok 2008 (462)

 • Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009

  Raport bieżący nr 42/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PTS "Plast-Box" S.A. (Spółka) uzupełnia jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2009 o przedstawione poniżej informacje. Informacje te nie wpływają na zmianę sytuacji prezentowanej w sprawozdaniach finansowych przekazanych 30 kwietnia 2010 r., są jedynie uzupełnieniem pewnych stwierdzeń. 1. Do dotychczasowej treści "Oświadczenia zarządu w sprawie r
 • Raporty przekazane do publicznej wiadomości w 2009 roku - uzupełnienie

  Raport bieżący nr 18/2009Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Zarząd KOGENERACJI S.A. przedstawia uzupełniony wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2009 roku 1. Raporty bieżące Data Nr raportu Temat 2009-12-14 Raport bieżący 41/2009 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości 2009-12-18 Raport bieżący 40/2009 Powołanie Komitetu Audytu - korekta 2009-12-02 Raport bieżący 40/2
 • Oddalenie wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

  Raport bieżący nr 12/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2009 informuje, że w dniu 2 marca 2010r. do Spółki doręczone zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o oddaleniu wniosku złożonego przez Bystalen Investments Limited z siedzibą na Cyprze (Wnioskodawca) o wyznaczenie Przedsiębiorstwa
 • Przydział Akcji serii C - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2008 dla kadry menedżerskiej ELEKTROTIM S.A

  Raport bieżący nr 6/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 1 lutego 2010r. - działając na mocy postanowień Uchwał nr 2, 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 2006 roku (zmienionych uchwałami nr 25, 27 i 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w dniu 16.06.2009r.) oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego 2007/2009, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki
 • Realizacja Uchwały ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2008/2009, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty

  Raport bieżący nr 61/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. informuje, że w celu realizacji Uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie podziału zysku netto za okres od 1 lipca 2008r. do 30 czerwca 2009r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podjął Uchwałę w brzmieniu:
 • Decyzja ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w sprawie dywidendy za rok 2008/2009 - korekta

  Raport bieżący nr 58/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. informuje, że w wyniku błędu edytorskiego w Raporcie bieżącym nr 58 / 2009 podano błędnie dzień ustalenia prawa do dwyidendy oraz datę wypłaty drugiej raty dywidendy. Jest: "Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 2 lutego 2009r. Dywidenda będzie wypłacona w dwóch równych ratach po 77 893 625 zł w terminach 17 lutego 2010r.
 • Decyzja ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w sprawie dywidendy za rok 2008/2009

  Raport bieżący nr 58/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2009r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanego za rok obrotowy 2008/2009 zysku netto. Wysokość dywidendy wynosi 8,15 zł na jedną akcję tj. łącznie 155 787 250 zł. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w l
 • Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2008

  Raport bieżący nr 42/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 9 grudnia 2009r. - działając na mocy postanowień Uchwał nr 2, 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 października 2006 roku oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego 2007/2009, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 6 listopada 2006 roku, zmienionego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 listopada 2007
 • Dywidenda za rok 2008/2009 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

  Raport bieżący nr 49/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd AB SA, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz. 259) z późniejszymi zmianami informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 21/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, podjętą w dniu 04 grudnia 2009 rok
 • Wezwanie do objęcia warrantów w ramach programu motywacyjnego za rok 2008

  Raport bieżący nr 43/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 24.11.2009r. otrzymał wezwanie do objęcia przez osoby uprawnione po 49.923 imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A dla każdego uprawnionego tj. łącznie 149.769 warrantów. Niniejsze wezwanie zostało wystosowane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. na podstawie § 4 Uchwały Rady Nadzorczej Orzeł Biały S