Prosper SA

Artykuły - Prosper SA (243)

 • Zniesienie dematerializacji akcji spółki Prosper S.A. i zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych

  Raport bieżący nr 5/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Działając na podstawie z § 34 pkt 1 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Zarząd Prosper S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 lutego 2010 r. Spółce doręczona została decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 lutego 2010 roku dotycząca udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie demate
 • wybór biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok

  Raport bieżący nr 4/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Prosper S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 lutego 2010 roku wpłynęła do Spólki uchwała Rady Nadzorczej Spółki, z dnia 2 lutego 2010 roku, w sprawie wyboru firmy HLB M2 Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.Adam Pieniacki - Członek ZarząduJoanna Frątczak-K
 • Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

  Raport bieżący nr 3/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Prosper S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2010: 1. Skonsolidowane raporty kwartalne: za IV kwartał 2009 r. - 1.03.2010 r. za I kwartał 2010 r. - 17.05.2010 r. za III kwartał 2010 r. - 15.11.2010 r. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bież
 • wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

  Raport bieżący nr 2/2010Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Zarząd Prosper S.A. ("Spółka") przekazuje w formie raportu bieżącego wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku: Raporty bieżące: RB-W 1/2009 14-01-2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku, RB 2/2009 16-01-2009 Cofnięcie i udzielenie prokury, RB 3/2009 16-01-2009 Cofnięcie prokury, RB 4/2009 06-02-2
 • lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA Prosper S.A. w dniu 30.11.2009 roku

  Raport bieżący nr 43/2009Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Prosper S.A. ("Spółka") przekazuje w formie raportu bieżącego wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 listopada 2009 roku. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Plik;OpisAdam Pieniacki - Członek ZarząduJoanna Frątczak-Kazana - Członek Zarządu
 • Tekst jednolity Statutu Spółki

  Raport bieżący nr 42/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Prosper S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przyjęła jednolity tekst Statutu Prosper S.A. Tekst stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Plik;OpisAdam Pieniacki - Członek ZarząduJoanna
 • Uchwały podjęte przez NWZA Spółki

  Raport bieżący nr 41/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Prosper S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2009 o godzinie 12.00 r. Pełen tekst powziętych uchwał znajduje w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: Plik;OpisAdam Pieniacki - Członek Zarządu
 • Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji przez posiadacza znacznego pakietu akcji

  Raport bieżący nr 40/2009Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Prosper S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 listopada 2009 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Torfarm S.A. o nabyciu 303 175 akcji Spółki w ramach realizacji wezwania Torfarm S.A. do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 22 września 2009 roku. Nabyty pakiet akcji stanowi 4,42% kapitału zakładowego, co up
 • Zawarcie transakcji nabycia akcji Prosper S.A.

  Raport bieżący nr 53/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Torfarm S.A ("Spółka"), w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 22 września 2009 r. wezwania do zapisywania się na łączną liczbę 947.813 akcji Prosper S.A. ("Prosper") informuje, iż w wyniku realizacji zapisów złożonych w trakcie wezwania, w dniu 16 listopada 2009 roku zostały zawarte transakcje nabycia akcji Prosper, w wyniku których Spółka nabyła łącznie 303.175 akcji
 • Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2009 PROSPER SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe