pomyłki

Artykuły - Pomyłki (298)

 • Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego spółki STOPPOINT S.A. za IV kwartał 2017 roku

  Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Spółki za IV kwartał 2017 roku, opublikowanym raportem nr 2/2018 z dnia 14 lutego 2017 roku, błędnie zaprezentowano w aktywach skonsolidowanego bilansu na koniec 2017 r. pozycję „Wartość firmy”. Przedmiotowa pozycja w wyniku omyłki nie została skorygowana o wartość udziałów w spółce Dazumi sp. z o.o. w kwocie 26 556 363 zł. W wyniku
 • Korekta oczywistej omyłki pisarskiej

  Raport bieżący nr 8/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) dokonuje korekty oczywistej pomyłki pisarskiej w zakresie nazwy podmiotu nabywającego udziały niemieckiej spółki IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen ("IVT”). W raporcie było: "IVT Beteiligungs GmbH”, a powinno być: "Erbud Beteiligungs GmbH”. Pozostała treść raportu bieżącego nr 8/2018 pozostaje bez zmian.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Raport bieżący nr 1/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W związku z wystąpieniem oczywistej pomyłki w numeracji Raporu (było 33/2018 powinno być 1/2018) powtórnie przekazujemy treść Raportu: Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka”) informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie o wyborze przez PERN S.A. ("Zamawiający”) oferty Konsorcjum Mostostal Płock S.A. ("Lider”) oraz Mostostal Warszawa S.A. ("Partner”) jako
 • Farmaceuci: Podobieństwo opakowań różnych leków to ryzyko tragicznej pomyłki

  Farmaceuci: Podobieństwo opakowań różnych leków to ryzyko tragicznej pomyłki

  - Leki wydawane na receptę powinny mieć znaki graficzne wyraźnie odróżniające medykamenty, dzięki czemu zmniejszy się ryzyko pomyłki przy wydawaniu leku - argumentują aptekarze. Apelują o zmianę przepisów w sprawie opakowań lekarstw.
 • Korekta raportu o podsumowaniu subskrypcji akcji serii F - pomyłka redakcyjna

  Zarząd Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. dokonuje korekty raportu bieżącego nr 31/2017 pt. „Podsumowanie subskrypcji akcji serii F” opublikowanego w dniu 8 września 2017 r. poprzez wskazanie, iż liczba akcji objętych subskrypcją wynosiła 2.600.000 akcji serii F, a nie 2.010.000 akcji serii F. Korekta wynika z pomyłki redakcyjnej. Jednocześnie Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. deklaruje podjęcie działań mających na cele uniknięcie w przyszłości podobnych zdarzeń.
 • Korekta raportu bieżącego nr 17/2017 w sprawie zawarcie umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej – sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

  Raport bieżący nr 18/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Rank Progress S.A. informuje, że nastąpiła oczywista pomyłka pisarska w raporcie bieżącym nr 17/2017 zamiast "1) Dokonał w dniu 15 grudnia 2018r…” winno być "1) Dokonał w dniu 15 grudnia 2017r…”. Poprawny punkt otrzymuje brzmienie: "1) Dokonał w dniu 15 grudnia 2017r przeniesienia na spółkę, która będzie dysponować gruntami ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy
 • Sprostowanie raportu nr 8/2017. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 23 groszy na jedną akcję.

  Raport bieżący nr 9/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Arteria S.A. informuje, iż na skutek pomyłki pisarskiej podana została do wiadomości publicznej niewłaściwa wysokość rekomendowanej przez Zarząd kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję. Podana wartość powinna wynosić 23 grosze na jedną akcję. Wszystkie pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 8/2017 pozostają bez zmian.
 • Korekta raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 30 maja 2017 r. – sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w treści uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 30 maja 2017 r.

  Raport bieżący nr 9/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweKino Polska TV S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej, w załączniku do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 30 maja 2017 r., zawierającym treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 30 maja 2017 r. ("ZWZ”) podano błędny rok w nagłówkach uchwał nr 1 – 20 stanowiących treść t
 • Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2017 - sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

  Zarząd spółki EC2 spółka akcyjna z siedziba w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. dotyczącym harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 roku wystąpiła omyłka pisarska, która dotyczy terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2016 rok. W raporcie omyłkowo wpisano, iż raport roczny za 2016 rok zostanie opublikowany 15 maja 2017 r. Poprawną datą, na którą przypada dzień publikacji raportu rocznego za 2016 rok jest 30 maja 2017
 • Korekta raportu bieżącego nr 10/2017

  Zarząd Morizon S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w raporcie bieżącym EBI z dnia 10 maja 2017 roku nr 10/2017 doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej w zakresie wskazania w tytule raportu bieżącego błędnej daty zwołania Walnego Zgromadzenia Emitenta tj. wskazania daty 7 czerwca 2016 roku, podczas gdy właściwą datą powinna być 7 czerwca 2017 roku. Pozostałe postanowienia raportu bieżącego nr 10/ 2017 pozostają bez zmian. Podstawa prawna: Podstawa