Pollena-Ewa SA

Artykuły - Pollena-Ewa SA (148)

 • Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. informuje, że w dniu 05.02.2013 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29.01.2013r., na mocy której udzielone zostało zezwolenie na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Komisja określiła termin zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie p
 • Złożenie wniosku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

  Raport bieżący nr 23/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. informuje, iż złożył w dniu 21.12.2012r. na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm. ), wniosek o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finans
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 grudnia 2012r.

  Raport bieżący nr 22/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 11 grudnia 2012r. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. : liczba głosów - 4.231.540 udział na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 grudnia 20
 • Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 grudnia 2012r.

  Raport bieżący nr 21/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 grudnia 2012r. Jednocześnie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz, że do żadnej z powziętych uchwał nie został zgłoszony
 • Otrzymanie Zawiadomienia

  Raport bieżący nr 20/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. informuje , iż otrzymał w dniu 16.11.2012r. zawiadomienie od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu zawiadomienie o zwiększeniu o ponad 1% posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów F.K."POLLENA-EWA" S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka). Zwiększenie to nastąpiło w wyniku dokonania transakcji nabyc
 • Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Raport bieżący nr 19/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z §38 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. (Dz. U. nr 33, poz. 259), Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 grudnia 2012r. Załączniki: Plik;OpisMarcin Łątkowski - Prezes Zarządu
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy F.K."POLLENA-EWA"S.A.

  Raport bieżący nr 18/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z §38 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. (Dz. U. nr 33 poz. 259), Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Termin, porządek obrad wraz z opisem procedur zawiera załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Plik;OpisMarcin Łątkowski - Prezes Zarządu
 • Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Raport bieżący nr 17/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 09.11.2012r. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, jako akcjonariusz Fabryki Kosmetyków "Pollena-Ewa" S.A. z siedzibą w Łodzi, posiadając
 • Informacja o ogłoszeniu Żądania sprzedaży akcji Spółki Fabryka Kosmetyków POLLENA-EWA"S.A. w drodze przymusowego wykupu.

  Raport bieżący nr 16/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarzad F.K."POLLENA-EWA"S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 08.11.2012r. wpłynęło do Spółki pismo od ING Securities S.A. z siedzibą w Warszawie informujące o ogłoszeniu przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Żądania sprzedaży akcji Spółki Fabryka Kosmetyków "POLLENA-EWA"S.A. w drodze przymusowego wykupu. Przedmiotem Żądania są 249 672 zdematerializowane a
 • Otrzymanie zawiadomienia

  Raport bieżący nr 15/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 22.10.2012r. zawiadomienie od BZ WBK Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej Spółką) zawiadomienie, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 12 października 2012 roku, klienci Spółki stali się posiadaczami akcji zapewniających jednocześnie mniej niż 10% i 5% ogólnej liczby głosów na wal