Biznes - orzeł

Artykuły - Orzeł (722)

 • Orzeł Biały: Stabilna sprzedaż ołowiu. Ceny surowców na wysokim poziomie

  W 2013 roku Orzeł Biały, lider polskiego rynku recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych, przerobił i sprzedał 55,46 tys. ton ołowiu rafinowanego. To wynik nieznacznie wyższy od wolumenu sprzedaży zanotowanego w 2012 r. przy jednoczesnym zwiększeniu udziału bardziej zaawansowanych technologicznie stopów w całej strukturze sprzedaży. W samym IV kwartale 2013 r. Orzeł Biały sprzedał 15,5 tys. ton ołowiu, o 2,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.
 • Zakończenie subskrypcji akcji serii D

  Zarząd ORZEŁ S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii D, związanej z wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym systemie i przydziale akcji: 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 7 października 2010 r., data zakończenia subskrypcji: 14 października 2010 r.; 2) data przydziału akcji: 25 października 2010r. - przydział akcji, na które złożono zapisy na podstawie praw poboru i zapisy dodatkowe; 3) liczba akcji objętych subskrypcją: 1.125.555; 4) stop
 • ORZEŁ S.A.: Informacja o wpływie ostatniej transzy środków z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unij

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2010 z dnia 22.02.2010 r. Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym na konto Spółki wpłynęły ostatnie środki z rozliczenia końcowego dotacji przyznanej przez Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości na realizację projektu "Zakup specjalistycznych usług doradczych mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji zaplanowanej przez Orzeł SA" w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.7. RPO WL 2007 - 2013.
 • Dotacja na planowane nowe inwestycje Spółki Orzeł Biały S.A.

  Raport bieżący nr 65/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zaakceptowaniu wniosku Spółki Orzeł Biały S.A. o przyznanie wsparcia na realizację projektu zgłoszonego w ramach Działania 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Spółka Orzeł Biały S.A. otrzymała dotację w wysokości 14 386 560 zł na planowane nowe inwestycje, o przewidywanej wartości ok
 • ORZEŁ S.A. Raport miesięczny - wrzesień

  Zarząd Orzeł S.A zgodnie z pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010r.. przekazuje w załączniku raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2010 zawierający: 1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta. 2.Raporty bieżące opublikowane we wrześniu 2010 r. 3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła we wrześniu 2010r. 4.Wydarzenia, które d
 • ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - wrzesień 2010 r.

  Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w okresie styczeń - wrzesień 2010 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 14 910 tys. PLN, co stanowi 141 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:
 • Zmiana stanu posiadania akcji Telemedycyna Polska S.A. przez akcjonariusza

  Raport bieżący nr 5/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. informuje, iż w dniu 14.10.2010 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Janusza Orzeł, w którym poinformował, że nie zmienił stanu posiadanych akcji
 • ORZEŁ SA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

  Raport bieżący nr 17/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd ORZEŁ S. A. w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 15/2010 i 16/2010 informuje, że w dniu 13 października 2010 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Akcjonariusza Pan Józefa Sławomira Orła w związku ze zmianą stanu posiadanych akcji. Pełna treść zawiadomienia w załączniku. Załączniki: Plik;OpisJacek Orzeł - Prezes Zarządu
 • ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

  Raport bieżący nr 16/2010Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 08 października 2010 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Józefa Sławomira Orła Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku ze zmianą stanu posiadanych akcji. Pełna treść zawiadomienia w załączniku. Załączniki: Plik;OpisJacek Orzeł - Prezes Zarządu
 • ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

  Raport bieżący nr 15/2010Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 08 października 2010 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Jacka Orła Prezesa Zarządu w związku ze zmianą stanu posiadanych akcji. Pełna treść zawiadomienia w załączniku. Załączniki: Plik;OpisJacek Orzeł - Prezes Zarządu