NFI Magna Polonia SA

Artykuły - NFI Magna Polonia SA (213)

 • Rejestracja zmian Statutu NFI Magna Polonia SA - zmiana firmy Spółki

  Raport bieżący nr 12/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporzą
 • Rejestracja zmian statutu NFI Magna Polonia SA

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równow
 • Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji NFI Magna Polonia SA

  Raport bieżący nr 104/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Warszawie ("Fundusz", "Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 19 grudnia 2012 r. otrzymał od Pana Mirosława Janisiewicza zawiadomienie o zmianie stanu posiadania a
 • Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ NFI Magna Polonia S.A. w dniu 17 grudnia 2012 r.

  Raport bieżący nr 103/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., (Fundusz) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na
 • Uchwały podjęte przez NWZ NFI Magna Polonia S.A. w dniu 17 grudnia 2012 roku

  Raport w załączniku
 • Tekst jednolity statutu NFI Magna Polonia S.A.

  Raport bieżący nr 101/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Fundusz), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 38 ust. 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie inform
 • Projekty uchwał NWZ NFI Magna Polonia S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2012 r.

  Raport bieżący nr 98/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie in
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. na 17 grudnia 2012 r.

  Raport bieżący nr 97/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 38 ust.1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto
 • Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E NFI Magna Polonia SA

  Raport bieżący nr 96/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emiten
 • Warunkowa rejestracja 26.782.609 sztuk akcji serii E NFI Magna Polonia SA w KDPW SA

  Raport bieżący nr 95/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okre