Mostostal Zabrze - Holding SA

Artykuły - Mostostal Zabrze - Holding SA (1070)

 • Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta

  Raport bieżący nr 26/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) w dniu 08 marca 2013 r. powziął informację o podpisaniu przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Holding (spółkę zależną Emitenta) umowy z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Katowicach Część 4 - Budowa i
 • Zmniejszenie stanu posiadania akcji Emitenta

  Raport bieżący nr 24/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 06 marca 2013 r. od Pana Zbigniewa Opach zawiadomienie następującej treści: "Niniejszym zawiadamiam, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji Mostostalu Zabrze w okresie od dnia 06.02.2013 r. do 05.03.2013 r. zmniejszyłem mój stan zaangażowania w Spółce Mosto
 • Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Rozwiązanie znaczącej umowy poprzez zawarcie ugody sądowej

  Raport bieżący nr 21/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Mostostal Zabrze Holding S.A. ("MZH", "Emitent") informuje, iż w dniu 25 lutego 2013 roku, Emitent zawarł z Miastem Łódź jako Zamawiającym ("Zamawiający", "Miasto") oraz z syndykiem masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej ("Syndyk") trójstronną ugodę sądową ("
 • Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu akcji Emitenta

  Raport bieżący nr 18/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 18 lutego 2013 r. otrzymał od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie następującej treści: "Działając zgodnie z art 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowane
 • Zbycie akcji Emitenta przez spółkę zależną

  Raport bieżący nr 16/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. (Emitent, Spółka) powziął informację o rozliczeniu z dniem 12 lutego 2013 r. transakcji zbycia przez Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (GPBP - spółka zależna Emitenta) 3.500.000 sztuk akcji Emitenta. Powyższe akcje, GPBP objęło na podstawie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Zabrze-Holding S.A. z
 • Informacja o udzieleniu prokury

  Raport bieżący nr 13/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 04 lutego 2013 r. działając na podstawie art. 371 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielił Panu Piotrowi Sabiniokowi (Sabiniok) prokury samoistnej. Piotr Sabiniok Wykształcenie i kwalifikacje: wyższe techniczne - mgr inż. budownictwa (Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie) - Politechnika Śląska w Gliw
 • Aktualizacja informacji o ustanowieniu hipoteki

  Raport bieżący nr 12/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 132/2011 z dnia 21 października 2011 r. informuje, iż w dniu 04 lutego 2013 r. otrzymał zawiadomienie z dnia 31 stycznia 2013 r. z Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu o dokonaniu wpisu, na mocy którego wartość hipoteki umownej łącznej, ustanowionej na rzecz BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie ("BRE"), zwię
 • Informacja o udzieleniu prokury

  Raport bieżący nr 11/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2013 r., działając na podstawie art. 371 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, podjął Uchwałę w przedmiocie udzielenia Panu Dariuszowi Pietyszukowi (Pietyszuk) prokury samoistnej. Dariusz Pietyszuk Wykształcenie i kwalifikacje: 2009-2012 Akademia Leona Koźmińskiego, Studia Doktoranckie z dziedz
 • Zmiana znaczącej umowy zawartej z BRE Bank S.A.

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2013 r. wpłynął do siedziby Emitenta obustronnie podpisany Aneks do Umowy Ramowej zawartej z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 112/2011 w dniu 09 sierpnia 2011 r. oraz o jej zmianach w raporcie bieżącym nr 59/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. Na mocy Anek