Biznes - Modena

Artykuły - Modena (49)

 • Wniosek TUP S.A. dotyczący egzekucji wierzytelności Modena Park Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 12/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd TUP S.A. (Spółka, Wierzyciel) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2013r. wniósł do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym wniosek o rozszerzenie egzekucji komorniczej do kwoty 31mln zł i skierowanie jej również do składników majątku Dłużnika tj. Modena Park Sp. z o.o. Majątek Dłużnika stanowi nieruchomość położona w Poznaniu, która była przedmiotem umowy sprzedaży zawa
 • Zawiadomienie o postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości Modena Park

  Raport bieżący nr 31/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TUP S.A. otrzymał w dniu 10 września 2012r. od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości gruntowych należących do Spółki Dłużniczki Modena Park Sp. z o.o. objętych projektem Modena Park wraz z wezwaniem do zapłaty należności bankowej. Egzekucja została wszczęta na podstawie art. 805 kpc i 923 kpc
 • Złożenie pozwu przeciwko Zarządowi Spółki Modena Park Sp. z o.o. za wierzytelność dotyczącą projektu Modena Park.

  Raport bieżący nr 17/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia 8 marca 2012r., Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2012r. TUP S.A. złożyła w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy, pozew przeciwko Panu Yanivowi Meydan - Prezesowi Zarządu Modena Park Sp. z o.o. (Dłużniczka, podmiot zależny od Opal Property Developments, należący do Grupy Kapitałowej Meydan Group) na podstawie art.
 • Informacja dotycząca Spółki Dłużniczki-Modena Park

  Raport bieżący nr 15/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki TUP powziął w dniu 22 maja 2012r. informację o publikacji w dniu 14 maja 2012r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia, że Zgromadzenie Wspólników Modena Park Sp. z o.o. (Dłużniczka, podmiot zależny od Opal Property Developments, należący do Grupy Kapitałowej Meydan Group), podjęło w dniu 29 marca 2012r. uchwałę o otwarciu likwidacji Spółki. Tym samym Dłużniczka wycofała
 • Czynności związane z wierzytelnością Modena Park Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 9/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TUP S.A.(Spółka) informuje, że w dniu 8 marca 2012r. podjął Uchwałę dotyczącą podjęcia czynności egzekucji należności od Spółki Modena Park (Dłużniczka, podmiot zależny od Opal Property Developments, należący do Grupy Kapitałowej Meydan Group). Należność stanowi drugą część ceny za nieruchomość objętą projektem Modena Park (Należność), która jest wymagalna od dnia 24 czerwca 2011r. Spół
 • Informacja dotycząca Modena Park - Spółki Dłużniczki TUP S.A.

  Raport bieżący nr 5/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TUP S.A. powziął w dniu 9 lutego 2012r. informację o odrzuceniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu wniosku o upadłość spółki Modena Park Sp. z o.o. (Dłużniczka, podmiot zależny od Opal Property Developments S.A.). Informacja dotycząca złożenia wniosku o upadłość Dłużniczki, została opublikowana przez Zarząd TUP S.A. raportem bieżącym 42/2011 w dniu 26.10.2011r. Zarząd T
 • Informacja dotycząca Modena Park - Spółki Dłużniczki TUP S.A.

  Raport bieżący nr 42/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TUP S.A. powziął w dniu 25 października 2011r. informację, że Modena Park Sp. z o.o. (Dłużniczka, podmiot zależy od Opal Property Developments S.A.) złożyła w Sądzie Rejonowym Poznań Stare-Miasto w Poznaniu wniosek o ogłoszenie upadłości. Wierzytelność TUP S.A. od Modena Park Sp. z o.o. wraz z odsetkami wynosi 29,8 mln zł i stanowi drugą część ceny za nieruchomość objętą projektem Mode
 • Informacja w sprawie porozumienia dotyczącego wierzytelności za nieruchomość objętą projektem Modena Park

  Raport bieżący nr 41/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TUP S.A. informuje, że wobec nie wypełnienia przez Opal Property Developents S.A. i Modena Park Sp. z o.o. (Dłużniczka) postanowień porozumienia z dnia 7 lipca 2011r. zawartego z TUP S.A., porozumienie to wygasa z dniem 30 września 2011r. W nawiązaniu do raportu nr 34/2011r. Zarząd TUP S.A. informuje, że z dniem 30 września 2011r. wygasł Aneks do umowy kredytu Opal Property Developmen
 • Aneks do Porozumienia w sprawie wierzytelności za nieruchomość objętą projektem Modena Park

  Raport bieżący nr 36/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W dniu 5 sierpnia 2011r. Opal Property Developments S.A. i Modena Park Sp. z o.o. zawarły z TUP S.A. Aneks do Porozumienia z dnia 7 lipca 2011r. dotyczącego wierzytelności, którą stanowi druga część ceny za nieruchomość objętą projektem Modena Park (27 620 321 zł powiększone o należne odsetki). Zarząd TUP S.A. wyraził zgodę na utrzymanie w mocy Porozumienia z dnia 7 lipca 2011r., które na pod
 • Porozumienie w sprawie wierzytelności za nieruchomość Modena Park

  Raport bieżący nr 34/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2011 dotyczącego porozumienia w sprawie wierzytelności za nieruchomość objętą projektem Modena Park, Zarząd TUP S.A. informuje, że powziął w dniu 1 sierpnia informację o podpisaniu przez Opal Property Development S.A. w dniu 29 lipca aneksu do umowy kredytu przedłużającego termin spłaty do dnia 30 września 2011 r., umożliwiającego dalsze negocjacje pomi