Mediatel SA

Artykuły - Mediatel SA (213)

 • Mediatel realizuje strategię Grupy HAWE i planuje dwie emisje akcji

  Walne Zgromadzenie spółki Mediatel (GPW: MTL) podejmie decyzję w sprawie emisji akcji dla HAWE SA (GPW: HWE) w zamian za aport HAWE Telekom, który został wyceniony na 534,4 mln zł. Dzięki tej transakcji, Grupa HAWE będzie mogła skonsolidować swoje aktywa telekomunikacyjne w jednym podmiocie, który dodatkowo będzie realizować flagowy projekt grupy, czyli budowę sieci FTTH na terenie całej Polski. W związku z tym, akcjonariusze Mediatel podejmą również decyzję o gotówkowej emisji akcji, dzięki której spółka ta pozyska środki na realizację tego planu.
 • HAWE realizuje strategię dzięki przejęciu Mediatela

  Spółka HAWE (GPW: HWE) zrealizowała transakcję, w wyniku której przejmie kontrolę nad notowanym na GPW Mediatelem (MTL). Dzięki tej transakcji, HAWE znacząco wzmocni swoją pozycję na telekomunikacyjnym rynku hurtowym, pozyska cenną infrastrukturę, a także rozszerzy ofertę dla operatorów międzynarodowych.
 • Hawe nie przejmie Mediatela

  Hawe rozwiązało umowę inwestycyjną z Mediatelem i Magna Polonia, na mocy której Hawe miało przejąć kontrolę nad Mediatelem - poinformowało we wtorek w komunikacie Hawe.
 • Korekta numeracji raportów bieżących

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mediatel S.A. ("Mediatel") informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie nadano numer następującemu raportowi bieżącemu: - RB 1/2013 z dnia 30.01.2013 r. powinien posiadać numer 2/2013 W konsekwencji wprowadzenia powyższej korekty następny raport bieżący przekazywany przez Mediatel oznaczony będzie numerem 4/2013Mirosław Janisiewicz - Prezes Zarz
 • Nabycie obligacji Mediatel S.A. przez jednostkę zależną

  Raport bieżący nr 57/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mediatel S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 27 grudnia 2012 r. otrzymał od spółki zależnej pod firmą Elterix S.A. (dalej: Elterix) informację o nabyciu przez Elterix od spółki pod firmą Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. 1 niezabezpieczonej zmaterializowanej obligacji imiennej serii O o numerze 1, wyemitowanej przez Spółkę w dniu 24 sierpnia 2011 roku
 • Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mediatel S.A.

  Raport bieżący nr 56/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Mediatel S.A. podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ) akcjonarius
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA w dniu 27 grudnia 2012r.

  Raport bieżący nr 55/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie) Zarząd spółk
 • Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J Mediatel S.A. do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

  Raport bieżący nr 53/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przeka
 • Ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA wprowadzonych na żądanie akcjonariusza

  Raport bieżący nr 52/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mediatel S.A. ("Mediatel", "Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 38 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wym
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA zwołanego na dzień 27 grudnia 2012 r.

  Raport bieżący nr 51/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mediatel S.A. działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych prz