LST Capital SA

Artykuły - LST Capital SA (170)

 • Zawiadomienie o transakcjach na akcjach LZMO S.A.

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zgodnie z treścią art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do ok
 • Zawiadomienie o transakcjach na akcjach IN POINT S.A.

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zgodnie z treścią art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do ok
 • Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Zarząd LST CAPITAL S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Oryginały raportów znajdują się w siedzibi
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd LST CAPITAL S.A. działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywan
 • Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów na WZA

  Raport bieżący nr 46/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki ZPUE S.A. informuje, iż Spółka w dniu 12 grudnia 2012r. otrzymała zawiadomienie od AMPLICO PTE S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako zarządzający funduszami: 1) AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej "OFE") oraz 2) MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny (zwany dalej "DFE"), o zwiększeniu zaangażowania powyżej 10% og
 • Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału akcjonariusza ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

  Raport bieżący nr 13/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd IN POINT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 grudnia 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finans
 • Przekazanie odsetek od Obligacji serii A LST CAPITAL S.A.

  Raport bieżący nr 43/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 07 grudnia 2012 roku przekazał na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. środki w wysokości 39 785,40 zł na poczet raty odsetkowej Obligacji serii A Spółki za pierwszy okres odsetkowy. Zgodnie z Warunkami Emisji dzień płatności odsetek przypada na dzień 12 grudnia 2012 roku.Dariusz Janus - Prezes Zarządu
 • Zawarcie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie

  Raport bieżący nr 42/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2012 z dnia 14 września 2012 roku , Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 06 grudnia 2012 ro
 • Powołanie Członka Zarządu LST CAPITAL S.A.

  Raport bieżący nr 41/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę Nr 1 w sprawie powołania Pana Andrzeja Krakówki w skład Zarządu Spółk
 • Rezygnacja Członka Zarządu LST CAPITAL S.A.

  Raport bieżący nr 40/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), Zarząd LST CAPITAL