koszty podatkowe

Artykuły - Koszty podatkowe (118)

 • Kary umowne a koszty podatkowe

  Kary umowne a koszty podatkowe

  Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego strony w zawartej umowie mogą ustanowić kary umowne. Na gruncie podatku dochodowego podatnicy często mają problemy ze stwierdzeniem, czy zapłacona kara umowna mieści się w katalogu kar umownych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.
 • Zmiany w amortyzacji dokonywane z początkiem roku

  Zmiany w amortyzacji dokonywane z początkiem roku

  Metoda amortyzacji, przyjęta dla danego składnika w momencie wprowadzenia go do majątku trwałego firmy, generalnie pozostaje niezmienna aż do jego pełnego zamortyzowania. W ustawowo określonych okolicznościach dopuszczalne są jednak odstępstwa od tej reguły polegające na możliwości dokonywania korekt w okresie trwania amortyzacji. Momentem na podjęcie decyzji o ich zastosowaniu jest początek roku podatkowego.
 • Limit 15.000 zł a koszty w księdze podatkowej

  Limit 15.000 zł a koszty w księdze podatkowej

  Podatnicy opłacający gotówką wydatki w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł nie mogą zaliczać tych wydatków do kosztów podatkowych. Jeśli zaliczyli je do kosztów przed dokonaniem płatności, muszą dokonać odpowiedniej korekty.
 • Stosowanie jednorazowej amortyzacji

  Stosowanie jednorazowej amortyzacji

  Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Zastosowanie tego rozwiązania w rozliczeniach podatkowych ustawodawca uzależnił jednak od spełnienia określonych warunków dotyczących statusu podatnika, rodzaju zakupionego środka trwałego, a także ustawowego limitu.
 • Zmiany w PIT już od października: Jak rozliczać zaliczki na niższy podatek?

  Zmiany w PIT już od października: Jak rozliczać zaliczki na niższy podatek?

  Przez trzy najbliższe miesiące pracownicy zarabiający w granicach pierwszego progu skali podatkowej będą otrzymywać wynagrodzenie po potrąceniu 17-proc. podatku. Całe dochody za 2019 r. rozliczą według stawki 17,75. Taką też stawkę trzeba będzie uwzględnić w zeznaniu rocznym składanym do końca kwietnia 2020 r., w odniesieniu do całości dochodów za 2019 r.
 • Organy podatkowe zmieniają zdanie w kwestii kwalifikowania do kosztów podatkowych kar umownych

  Organy podatkowe zmieniają zdanie w kwestii kwalifikowania do kosztów podatkowych kar umownych

  W świetle nowego stanowiska organów podatkowych, z kosztów uzyskania przychodów należy wyłączać wszelkie kary umowne (odszkodowania). Nie ma znaczenia, czy odpowiedzialność podmiotu, której wyrazem jest zapłata kary umownej, została oparta na zasadzie winy, czy na zasadzie ryzyka. W pojęciu "wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług" mieści się również opóźnienie w wykonaniu zobowiązania niepieniężnego, za które podmiot ponosi odpowiedzialność obwarowaną karą umowną.
 • Limit kosztowy dla osobówki wykupionej z leasingu

  Limit kosztowy dla osobówki wykupionej z leasingu

  Wiele podmiotów gospodarczych użytkuje w prowadzeniu działalności gospodarczej samochody osobowe na podstawie umów leasingu operacyjnego. Jednocześnie dosyć częstą praktyką jest korzystanie przez leasingobiorców z opcji wykupu takiego auta po zakończeniu okresu, na który umowa leasingu została zawarta.
 • Ubezpieczenia i odszkodowania w firmowym rachunku podatkowym

  Ubezpieczenia i odszkodowania w firmowym rachunku podatkowym

  Ponoszenie różnego rodzaju strat wpisane jest w prowadzenie działalności gospodarczej. Aby ich skutki były jak najmniej odczuwalne i nie zakłócały ciągłości funkcjonowania firmy, przedsiębiorcy wydatkują środki pieniężne na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy ona zarówno ubezpieczeń majątkowych, jak i osobowych.
 • Podwyżka kosztów uzyskania przychodu jeszcze w tym roku. Ile zyska podatnik?

  Podwyżka kosztów uzyskania przychodu jeszcze w tym roku. Ile zyska podatnik?

  Minister finansów Teresa Czerwińska zapowiedziała w wywiadzie dla DGP, że dwa rozwiązania z piątki PiS wejdą w życie jeszcze w tym roku: oprócz zniesienia podatku dla osób do 26. roku życia przyśpieszony termin dotyczyć też będzie podwyższenia kosztów uzyskania przychodu.
 • Moment poniesienia kosztu podatkowego

  Spór na linii przedsiębiorcy - organy podatkowe, dotyczący momentu ujmowania w kosztach wydatków kwalifikowanych na gruncie podatku dochodowego jako koszty pośrednie, trwał wiele lat. Pomimo wsparcia, jakie w tej kwestii dawało podatnikom orzecznictwo sądowe, organy podatkowe pozostawały nieugięte. Według nich tego typu wydatek zyskiwał status kosztu podatkowego dopiero w momencie uznania go za koszt bilansowy. Jednak od niedawna KIS w tej kwestii przyjmuje za prawidłową wykładnię stosowaną przez sądy.