koszty podatkowe

Artykuły - Koszty podatkowe (121)

 • Wydatki związane z firmowym samochodem w działalności gospodarczej

  Wydatki związane z firmowym samochodem w działalności gospodarczej

  Wydatki związane z firmowym samochodem wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej - w kosztach podatkowych.
 • ​Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych

  ​Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych

  Za wykonaną pracę pracownik otrzymuje przede wszystkim wynagrodzenie, które na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych klasyfikowane jest jako przychód ze stosunku pracy. Nie jest ono jednak jedynym świadczeniem, jakie pracownik uzyskuje od zakładu pracy. Oprócz tego może on być beneficjentem szeregu innych świadczeń - zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych, przyznawanych mu okresowo oraz okazjonalnie. Kwestia ich opodatkowania uzależniona jest od szeregu czynników, w tym m.in. ich rodzaju, podstawy uzyskania, źródła finansowania, a czasami również ich wartości.
 • Straty ekonomiczne w firmowym rachunku podatkowym

  Straty ekonomiczne w firmowym rachunku podatkowym

  Przyczyny strat ponoszonych przez przedsiębiorców bywają różne. Może je powodować utrata składnika majątku w wyniku zniszczenia lub kradzieży, nierzetelność kontrahenta, jak również szereg innych okoliczności niezależnych lub zawinionych przez podmiot, który stratę poniósł. Pomimo związanego z taką stratą ekonomiczną uszczerbku w majątku, wartość nie każdej z nich stanowi koszt w rachunku podatkowym.
 • Kary umowne a koszty podatkowe

  Kary umowne a koszty podatkowe

  Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego strony w zawartej umowie mogą ustanowić kary umowne. Na gruncie podatku dochodowego podatnicy często mają problemy ze stwierdzeniem, czy zapłacona kara umowna mieści się w katalogu kar umownych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.
 • Zmiany w amortyzacji dokonywane z początkiem roku

  Zmiany w amortyzacji dokonywane z początkiem roku

  Metoda amortyzacji, przyjęta dla danego składnika w momencie wprowadzenia go do majątku trwałego firmy, generalnie pozostaje niezmienna aż do jego pełnego zamortyzowania. W ustawowo określonych okolicznościach dopuszczalne są jednak odstępstwa od tej reguły polegające na możliwości dokonywania korekt w okresie trwania amortyzacji. Momentem na podjęcie decyzji o ich zastosowaniu jest początek roku podatkowego.
 • Limit 15.000 zł a koszty w księdze podatkowej

  Limit 15.000 zł a koszty w księdze podatkowej

  Podatnicy opłacający gotówką wydatki w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł nie mogą zaliczać tych wydatków do kosztów podatkowych. Jeśli zaliczyli je do kosztów przed dokonaniem płatności, muszą dokonać odpowiedniej korekty.
 • Stosowanie jednorazowej amortyzacji

  Stosowanie jednorazowej amortyzacji

  Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Zastosowanie tego rozwiązania w rozliczeniach podatkowych ustawodawca uzależnił jednak od spełnienia określonych warunków dotyczących statusu podatnika, rodzaju zakupionego środka trwałego, a także ustawowego limitu.
 • Zmiany w PIT już od października: Jak rozliczać zaliczki na niższy podatek?

  Zmiany w PIT już od października: Jak rozliczać zaliczki na niższy podatek?

  Przez trzy najbliższe miesiące pracownicy zarabiający w granicach pierwszego progu skali podatkowej będą otrzymywać wynagrodzenie po potrąceniu 17-proc. podatku. Całe dochody za 2019 r. rozliczą według stawki 17,75. Taką też stawkę trzeba będzie uwzględnić w zeznaniu rocznym składanym do końca kwietnia 2020 r., w odniesieniu do całości dochodów za 2019 r.
 • Organy podatkowe zmieniają zdanie w kwestii kwalifikowania do kosztów podatkowych kar umownych

  Organy podatkowe zmieniają zdanie w kwestii kwalifikowania do kosztów podatkowych kar umownych

  W świetle nowego stanowiska organów podatkowych, z kosztów uzyskania przychodów należy wyłączać wszelkie kary umowne (odszkodowania). Nie ma znaczenia, czy odpowiedzialność podmiotu, której wyrazem jest zapłata kary umownej, została oparta na zasadzie winy, czy na zasadzie ryzyka. W pojęciu "wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług" mieści się również opóźnienie w wykonaniu zobowiązania niepieniężnego, za które podmiot ponosi odpowiedzialność obwarowaną karą umowną.
 • Limit kosztowy dla osobówki wykupionej z leasingu

  Limit kosztowy dla osobówki wykupionej z leasingu

  Wiele podmiotów gospodarczych użytkuje w prowadzeniu działalności gospodarczej samochody osobowe na podstawie umów leasingu operacyjnego. Jednocześnie dosyć częstą praktyką jest korzystanie przez leasingobiorców z opcji wykupu takiego auta po zakończeniu okresu, na który umowa leasingu została zawarta.