Kodeks podatkowy

Artykuły - Kodeks podatkowy (36)

 • Kara za opóźnienia a koszty podatkowe

  Kara za opóźnienia a koszty podatkowe

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), jak i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przewidują, że nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych z tytułu kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.
 • Prawo do błędu. Skarbówka może wybaczyć początkującym przedsiębiorcom

  Prawo do błędu. Skarbówka może wybaczyć początkującym przedsiębiorcom

  Biznes chwali nowe prawo do błędu. Choć podkreśla, że rzeczywistość mogą zmienić ludzie, czyli w tym przypadku urzędnicy, a nie same przepisy.
 • Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

  Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

  Podatnicy będą mogli skorzystać z nowego narzędzia ograniczającego ryzyko podatkowe prowadzonej działalności, jakim jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).
 • Ponaglenie i skarga na opieszałość organu podatkowego

  Ponaglenie i skarga na opieszałość organu podatkowego

  Urząd skarbowy ma na wydanie decyzji kończącej postępowanie podatkowe zasadniczo miesiąc, a dyrektor izby administracji skarbowej rozpatrujący odwołanie - 2 miesiące. Terminy te nie obejmują opóźnień niezawinionych przez urzędników. Podatnik niezadowolony z tempa załatwiania jego sprawy może najpierw wnieść ponaglenie, a następnie skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.
 • Domownik może odebrać pismo za podatnika na poczcie

  Domownik może odebrać pismo za podatnika na poczcie

  Pismo od organu podatkowego może pod nieobecność podatnika w mieszkaniu odebrać pełnoletni domownik, np. członek rodziny lub współlokator. Przesyłka nikomu niedoręczona trafia na dwa tygodnie do placówki pocztowej. Może być ona wydana domownikowi - mimo że takiego rozwiązania nie przewidują przepisy podatkowe.
 • Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca

  Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca

  Przedsiębiorstwa często otrzymują faktury dokumentujące poniesione koszty, w miesiącu następującym po miesiącu, którego te koszty dotyczą. Natomiast faktury sprzedaży odnoszące się do towarów lub świadczonych usług mogą być wystawiane przez jednostki w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży. Na mocy ustawy o rachunkowości koszty i przychody powinny być ujmowane w księgach rachunkowych w miesiącu, którego dotyczą.
 • Przejęcie długu jako niepieniężna forma spłaty zobowiązania

  Przejęcie długu jako niepieniężna forma spłaty zobowiązania

  Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.
 • Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową?

  Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową?

  Zaletą stosowania indywidualnych interpretacji podatkowych jest ochrona jej adresatów przed negatywnymi skutkami zmiany stanowiska administracji skarbowej. Wyjaśnienia wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wymagane jest złożenie wniosku zawierającego wyczerpujący opis sprawy i uiszczenie opłaty. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych podlega opłacie w wysokości 40 zł.
 • Urzędowa interpretacja chroni prawo do zwrotu podatku

  Urzędowa interpretacja chroni prawo do zwrotu podatku

  Indywidualna interpretacja prawa podatkowego chroni podatnika, który się do niej zastosował. Zakres tej ochrony bywa jednak często przedmiotem sporów z fiskusem. W jednym z najnowszych orzeczeń wojewódzki sąd administracyjny zdecydował, iż należy ją pojmować w sposób szeroki. Zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić podatnikowi
 • Czego nie zabraniają przepisy, tego KAS opiniami zakaże

  Czego nie zabraniają przepisy, tego KAS opiniami zakaże

  Trwa uszczelnianie systemu podatkowego. Część tego procesu przeprowadzana jest w drodze corocznej nowelizacji ustaw podatkowych. Dla przykładu, z początkiem stycznia 2018 r. w samej ustawie o PIT zmianie uległa treść 22 artykułów (na 58 istniejących), a w ustawie o CIT zmian dokonano w aż 33 artykułach (na 42 istniejące).