fortis

Artykuły - Fortis (546)

 • Ustanowienie hipoteki na rzecz Fortis Bank Polska S.A.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 26 października 2010 roku Emitent otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu o dokonaniu wpisu hipoteki łącznej kaucyjnej do kwoty 3 mln zł na rzecz Fortis Bank Polska S.A. Hipoteka ta ust
 • Zmiana daty przekazania raportu za 3 kwartał 2010

  Raport bieżący nr 30/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: "Banku") informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości skróconego śródrocznego raportu grupy kapitałowej Fortis Banku Polska SA za 3 kwartał 2010, zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku, z 10 listopada 2010 na 9 listopada 2010 roku. Podstawa prawna: §103, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finan
 • Ustanowienie hipotek kaucyjnych na aktywach znacznej wartości w związku z Umową Kredytową

  Raport bieżący nr 57/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech, o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 z dnia 26 kwietnia 2010, oraz umową pomiędzy wierzycielami, o której mowa w raporcie bieżącym nr 21/2010 z dnia 18.05.2010 r, Zarząd Ciech SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent&quo
 • Nauczyciele to mniej ryzykowni kredytobiorcy

  Banki nie mają specjalnych ofert kredytu mieszkaniowego dla nauczycieli. Ta grupa zawodowa może w niektórych bankach liczyć co najwyżej na bardziej atrakcyjną ofertę pożyczki gotówkowej. W bardziej liberalny sposób banki podchodzą do formy zatrudniania nauczycieli.
 • Tekst jednolity Statutu Fortis Banku Polska SA

  Raport bieżący nr 29/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym postanowienia o zarejestrowaniu w dniu 30 września 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura WA.XIII NS-REJ. KRS/028364/10/416) zmian w Statucie Fortis Banku Polska SA, Zarząd Banku podaje do wiadomości tekst jednolity Statutu Banku. Tekst jednolity Statutu Banku zost
 • Zawiadomienie o stanie posiadania akcji - znaczne pakiety

  Raport bieżący nr 30/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 6 października 2010 r. , zgodnie z art. 69a ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymał zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Fortis Private Investments S.A. z siedzibą w
 • zmiana w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA

  Raport bieżący nr 28/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: Banku) informuje, że Pan Jos Clijsters złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku z dniem 30 września 2010. Pan Jos Clijsters zasiadał w Radzie Nadzorczej Banku od dnia 1 lipca 2005 roku, pełniąc funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także członka Komitetu Audytu. W związku z powyższym, od 1 paździ
 • Ranking kredytów gotówkowych Gold Finance

  Ranking kredytów gotówkowych Gold Finance

  Wygląda na to, że klienci mają już za sobą szczyt wysokich wycen kredytów gotówkowych. Wprawdzie o spektakularnych spadkach kosztów nie ma mowy, ale niewielkie ustępstwa ze strony banków już są - wynika z najnowszego rankingu kredytów gotówkowych przeprowadzonego przez firmę doradztwa finansowego Gold Finance.
 • zgoda KNF na powołanie Prezesa Zarządu Fortis Banku Polska SA

  Raport bieżący nr 27/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej "Banku") informuje, że w dniu 14 września 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na powołanie pana Frédérica Amoudru na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. Od 13 listopada 2009 r. pan Amoudru wchodzi w skład Zarządu Banku, a od 1 lipca 2010 pełnił obowi
 • Dobry miesiąc funduszy obligacji

  Dobry miesiąc funduszy obligacji

  Wakacyjny sierpień okazał się szczególnie dobry dla funduszy inwestujących na rynku rodzimych obligacji. Blisko 2/3 z nich zyskało powyżej 1 proc. Pomimo spadku indeksu WIG o 1,1 proc. najlepszy fundusz z grupy akcji polskich wypracował niemal 5 proc. stopę zwrotu. W rankingu TFI przygotowanym wspólnie przez Expandera i Dziennik Gazetę Prawną najlepszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych okazał się Fortis TFI.