eurocent

Artykuły - Eurocent (39)

 • Belgia wycofuje drobne monety, zaokrągla ceny

  Belgia wycofuje drobne monety, zaokrągla ceny

  Belgia wycofuje drobne monety, zaokrągla ceny. Od grudnia sprzedawcy będą obowiązkowo uśredniać kwoty do 5 centów przy płatności gotówką. To kolejny kraj, który decyduje się na rezygnację z groszy. Także w Polsce, zdaniem ekspertów, należałoby to rozważyć.
 • Belgia: Koniec najmniejszych eurocentówek?

  Belgia: Koniec najmniejszych eurocentówek?

  Czy to już koniec monet o najmniejszym nominale? Takie pytanie zadają sobie Belgowie po tym, jak rząd uzgodnił zmiany dotyczące płatności w sklepach. Zgodnie z nimi jeden i dwa eurocenty mają wyjść z obiegu.
 • Rejestracja Obligacji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

  Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 17 października 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą nr 768/13 postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i terminie wykupu w dniu 30 sierpnia 2015 r., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/08/2013 Zarządu EUROCE
 • Zawiązanie spółki zależnej

  Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje o zawiązaniu w dniu 8 października 2013 roku spółki pod firmą: IDA Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139 500 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), a jedynym Akcjonariuszem jest Emitent, który objął 1 395 (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt pięć) imienn
 • Zakończenie subskrypcji prywatnej i przydział obligacji serii B

  W związku z podjętą w dniu 12 sierpnia 2013 roku uchwałą Nr 1/08/2013 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B, Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje o zakończeniu w dniu 29 sierpnia 2013 roku subskrypcji prywatnej Obligacji serii B EUROCENT S.A. oraz o dokonanym w dniu 30 sierpnia 2013 roku przydziale Obligacji serii B. 1. Rodzaj emitowanych obligacji. Dwuletnie niezabezpieczone obligacje na okaziciela o wartości
 • Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Zarząd EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż powziął w dniu 29 sierpnia br. informację o zatwierdzeniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o dofinansowanie w kwocie 248 556,00 zł na realizację projektu "Stworzenie platformy B2B dla automatyzacji współpracy między Eurocent S.A. a partnerami biznesowymi" w ramach Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środ
 • Wypłata odsetek z obligacji serii A

  Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") informuje, iż dnia 29 sierpnia 2013 r. dokonał terminowej wypłaty odsetek za I okres odsetkowy wyemitowanych obligacji serii A. Wartość wyemitowanych obligacji serii A wynosi 1.615.000 zł. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w wysokości WIBOR 6M + 700bp w skali roku, odsetki od obligacji wypłacane są co sześć miesięcy. Termin wykupu obligacji serii A przypada 28 lutego 2015 r.
 • Ustalenie odsetek z obligacji serii A

  Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, iż dnia 19 sierpnia 2013 r. Spółka dokonała obliczenia stopy procentowej dla drugiego okresu odsetkowego obligacji serii A, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13 lutego 2013 r., na łączną kwotę 1.615.000 zł. Stopa procentowa dla drugiego okresu odsetkowego obligacji serii A wynosi 9,72%. Termin wykupu obligacji serii A przypada 28 lutego 2015 r. Podstawa prawna: §
 • Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku

  Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za II kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Grzegorz Kolawa - Prezes Zarządu
 • Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B

  Zarząd Spółki EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2013 roku podjął uchwałę Nr 1/08/2013 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B. Przedmiotem emisji jest do 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 2.000.000 (dwa miliony) złotych. Obligacje zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt 3