Biznes - eko

Artykuły - Eko (585)

 • Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13.05.2014 w sprawie wypłaty dywidendy.

  Raport bieżący nr 38/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Eko Export S.A informuje, że w dniu 13.05.2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Poniżej przedstawiamy treść powziętej uchwały: Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPOR
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 13.05.2014r.

  Raport bieżący nr 37/2014Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Eko Export S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 13.05.2014r. Akcjonariusz: Agnieszka Bokun Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA: 1 209 894 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 197 394 Udział w ogólnej liczbie głosów: 62,03 % Akcjonariusz: Jolanta Sidzina
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.05.2014r.

  Raport bieżący nr 36/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd EKO EXPORT S.A. przedstawia w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.05.2014r.
 • Połączenie BAKALLAND S.A. ze spółką zależną „PIFO” Eko-Strefa Sp. z o. o.

  Raport bieżący nr 11/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 • Otrzymanie Patentu na wzór użytkowy pt. „Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno – popiołowego potoku TEC” na rzecz Eko Export S.A.

  Raport bieżący nr 31/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Emitenta informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego 61/2013, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy decyzję Państwowego Instytutu Własności Intelektualnej Ministerstwa Sprawiedliwości Kazachstanu z dnia 14.04.2014 na wzór użytkowy na rzecz Eko Export S.A. – Polska pt. " Instalacja do pozyskania mikrosfery z wodno – popiołowego potoku TEC” Otrzymanie patentu i bu
 • Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a Emitentem oraz podmiotem zależnym od Emitenta tj. „PIFO” Eko-Srefa Sp. z o. o. (zmiana znaczących umów)

  Raport bieżący nr 10/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwe
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie poparcia propozycji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

  Raport bieżący nr 29/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Eko Export SA informuje, że w dniu 17.04.2014 Rada Nadzorcza Spółki poparła propozycję Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r. w kwocie 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję.
 • Proponowana zmiana statutu Emitenta

  Raport bieżący nr 28/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Eko Export SA informuje, że zgodnie z proponowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. zwołanego na dzień 13 maja 2014 roku, jego przedmiotem będzie m.in. zmiana Statutu Emitenta S.A. Proponowana zmiana dotyczy uchwalenia upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego. Zmia
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 13.05.2014r.

  Raport bieżący nr 27/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Eko Export S.A. informuje o zwołaniu na dzień 13 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pana Mariusza Świerczka, przy ul. Nad Niprem 2 w Bielsku-Białej o godzinie 11:00. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajd
 • Raport roczny 2013 EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

  Raport w załączniku :