Biznes - dowódca

Artykuły - Dowódca (6)

 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubawa S.A.

  Raport bieżący nr 26/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że w dniu 20 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Roberta Karwowskiego z Rady Nadzorczej Spółki. Pan Robert Karwowski pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało również nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Henryka Tacika. Pan Henryk Tacik, lat 61, Generał Bron
 • Nowe rozporządzenie MON

  W dniu 27 maja 2008 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej. Jest on wykonaniem upoważnienia wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.). Określa ono szczegółowe warunki i tryb powoływania do zawodowej służby wojskowej oraz nadawania pierwszych stopni wojskowych osobom powołanym do tej służby, a także szczegółowy tryb zawierania kontraktów i wzory kontraktów. W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia utraci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 43, poz. 398).
 • Żołnierzu! Do szkoły marsz!

  W dniu 24 kwietnia 2008 roku rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz kierowania żołnierzy zawodowych na studia albo naukę w kraju lub za granicą. Określa ono tryb udzielania żołnierzom zawodowym pomocy w związku z pobieraniem przez nich nauki, rodzaj, zakres i wysokość tej pomocy oraz szczegółowy tryb jej zwrotu, a także sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza zawodowego wydatków objętych pomocą oraz tryb kierowania na studia lub naukę do szkoły wojskowej albo niewojskowej oraz na staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą i organy właściwe w tych sprawach, a także wzory umów.
 • Praca dla żołnierza

  W dniu 26 marca 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych.
 • Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.

  Raport bieżący nr 46/2005 Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 26 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta BIOTON S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 20 czerwca 2005 r., powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki: - Wojciecha Raduchowskiego â�� Brochwicza, - Krzysztofa Wilskiego, - Sławomira Petelickiego. Wojciech Raduchowski-Brochwicz - Wykształcenie wyższe prawnicze (mgr prawa 1984 r.), radca prawny (1987r.). Do
 • Ile można zarobić na poligonie?

  W deklaracji podatkowej z ubiegłego roku Jednostka Wojskowa nr 3672 zobowiązała się do zapłacenia podatku od nieruchomości wchodzącej w skład poligonu w łącznej wysokości 76 tys. zł. Rzetelność deklaracji wzbudziła nasze wątpliwości i rozpoczęliśmy postępowanie sprawdzające - wyjaśnia Wojciech Ludwikowski. Wyszło nam, że wojsko powinno zapłacić o 7 mln zł więcej.