Cash Flow SA

Artykuły - Cash Flow SA (242)

 • Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd CASH FLOW S. A. z siedziba w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z
 • Cash Flow - nowe założenia strategiczne

  Śląski zarządca wierzytelnościami opublikował nowe założenia strategiczne spółki. Głównym z nich jest usuwanie zatorów płatniczych MSP - z punktu widzenia instytucji finansowych oznacza to dywersyfikację i specjalizację modelu biznesowego Cash Flow. Trwająca właśnie emisja publiczna warrantów poprawi płynność akcji oraz podniesie rentowność finansową spółki.
 • Cash Flow liczy na zysk z nieruchomości

  Cash Flow, spółka zajmująca się skupem pakietów wierzytelności korporacyjnych, podjęła decyzję o zakupie dużej nieruchomości - kamienicy w centrum Krakowa. Cel - zysk w perspektywie 6 miesięcy.
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 49/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 24 września 2012 roku przyjął zlecenie windykacyjne od AB Industry S. A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na kwotę 3.292.033,50 złote (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści trzy złote 50/100). Zlecenie to zostało złożone w ramach zawartej przez Cash Flow S. A. z AB Indus
 • Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych

  Raport bieżący nr 31/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Cash Flow S. A. Anny Iglińskiej - Gniady w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) dotyczące zbycia akcji emitenta. Zawiadomienie dotyczyło zbycia w dniu 6
 • Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku

  Raport bieżący nr 1/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd CASH FLOW S. A. z siedziba w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z
 • Nabycie aktywów o znaczącej wartości

  Raport bieżący nr 54/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd CASH FLOW S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 28 października 2011 roku nabył obligacje zwykłe na okaziciela serii B wyemitowane przez Finader S. A. Nabycie obligacji nastąpiło w drodze oświadczenia o przyjęciu imiennej oferty skierowanej do Emitenta.  Emitent nabył 3.800 sztuk obligacji (słownie: trzy tysiące osiemset) serii B o wartości nominalnej
 • Zawarcie znaczącej umowy na windykację wierzytelności

  Raport bieżący nr 50/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 17 listopada 2011 roku przyjął zlecenie windykacyjne od Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 7.497.486,10 (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 10/100) złotych. Zlecenie to zostało złożon
 • Zawarcie znaczącej umowy na windykację wierzytelności

  Raport bieżący nr 38/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 13 września 2011 roku przyjął zlecenie windykacyjne od Mewa S. A. z siedzibą w Biłgoraju na kwotę 1.288.411,78 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta jedenaście 78/100) złotych wraz z odsetkami. Zlecenie to zostało złożone w ramach zawartej przez Cash Flow S. A. z Mewa S. A.
 • Zawarcie znaczącej umowy na windykację wierzytelności

  Raport bieżący nr 34/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 21 lipca 2011 roku przyjął zlecenie windykacyjne od Admin Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach na kwotę 226 488,19 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem 19/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi. Zlecenie to zostało złożone w ramach zawartej przez Cash Flow S. A. z Adm