Capital Partners SA

Artykuły - Capital Partners SA (476)

 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Capital Partners S.A. niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. I. Raporty kwartalne: Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2013r. - 15 maja 2013r. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2013r. - 14 listopada 2013r. II. Raporty półroczne: Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (P
 • Aktualna struktura akcjonariatu Montu Holding S.A.

  Raport bieżący nr 22/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Montu Holding S.A. (dalej Emitent) w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów przez Capital Partners S.A. (informacja przekazana w Raporcie Bieżącym nr 21/2012), niniejszym przedstawia aktualną strukturę akcjonariatu: 1. Hysek Trading Limited - 127.500 szt. akcji, które reprezentują 42,50% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo ł
 • Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

  Raport bieżący nr 21/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki Montu Holding S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2012r do Zarządu Emitenta wpłynęła informacja o rozliczeniu w dniu 15 listopada 2012r transakcji sprzedaży 11 akcji Emitenta, w wyniku czego zmniejszył się udział Capital Partners S.A. w ogólnej liczbie głosów Montu Holding S.A. poniżej 5%. Capital Partners S.A. przed dokonaniem powyższych tr
 • Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 CAPITAL PARTNERS SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Zmiana warunków emisji obligacji zamiennych serii Z2

  Raport bieżący nr 60/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2012 w sprawie emisji obligacji zamiennych serii Z2 informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.09.2012 r. podjął uchwałę w przedmiocie zmiany niektórych warunków emisji obligacji zamiennych serii Z2 (dalej "Obligacje"). Zmiany są następujące: 1. Obligacje, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o
 • Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał ZWZA

  Raport bieżący nr 52/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30.08.2012 r. do Spółki wpłynął pozew z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy wniesiony przez Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie o stwierdzenie nieważności dwóch uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2012 r. tj.: uchwały nr
 • Skonsolidowany raport półroczny CAPITAL PARTNERS SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 27.06.2012 roku

  Raport bieżący nr 42/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca
 • Powzięcie informacji o zbyciu i nabyciu akcji GKS GieKSa Katowice S.A.

  Raport bieżący nr 10/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 21.06.2012 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki Ideon S.A. o dokonanym w dniu 21.06.2012 r. zbyciu w ramach transakcji pozagiełdowej na rzecz spółki zależnej WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA po średniej cenie 0,70 zł za 1 akcję, stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego
 • Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2012 rok

  Raport bieżący nr 12/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o przegląd i badanie sprawozdań finansowych za 2012 rok jest HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-521) przy ul. Rakowieckiej 41/27, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3697. Wyboru do