Bumech SA

Artykuły - Bumech SA (205)

 • Wielkie zamieszanie wokół wezwania China Coal na akcje Bumechu

  Wielkie zamieszanie wokół wezwania China Coal na akcje Bumechu

  Komisja Nadzoru Finansowego nie otrzymała od China Coal Energy Company Limited zawiadomienia o nabyciu akcji Bumechu, a uzyskane w trybie nadzorczym informacje podają w wątpliwość prawdziwość domniemanego zawiadomienia - poinformowała Komisja.
 • Bumech: Zmiany w zarządzie spółki

  Po uprzedniej rezygnacji prezesa Zygmunta Kosmały w związku z przejściem na emeryturę, rada nadzorcza dokonała zmian w składzie zarządu: powierzyła pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi - Dariuszowi Dźwigołowi, natomiast na członka zarządu powołała Jacka Surmę, który do tej pory był w spółce dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych i prokurentem.
 • Ustalenie tekstu jednolitego Statutu

  Raport bieżący nr 34/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z wydaniem na podstawie art. 451 § 2 kodeksu spółek handlowych wszystkich akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B i równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Bumech S.A. do kwoty 8 308 029,00 (słownie: osiem milionów trzysta osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) zł zgodnie z art. 452 § 1, Rada Nad
 • Znaczne pakiety akcji

  Raport bieżący nr 32/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21.02.2013 roku do Spółki wpłynęło pismo od IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: IDEA) na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowan
 • Znaczne pakiety akcji

  Raport bieżący nr 31/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21.02.2013 roku wpłynęło do Spółki pismo od Panów: Zygmunta Kosmały i Wojciecha Kosmały na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz
 • Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 21/2013 dotyczącego znacznych pakietów akcji

  Raport bieżący nr 25/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 13.02.2013 roku wpłynęło do Spółki pismo od IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: IDEA), w którym to IDEA działając w imieniu utworzonych przez siebie funduszy: - IDEA PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, - IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych - KFC FIZ Aktywów Niepublicznych
 • Znaczne pakiety akcji

  Raport bieżący nr 24/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 11.02.2013 roku odebrał zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Ouercus TFI) na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa). W nin
 • Znaczne pakiety akcji

  Raport bieżący nr 23/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 08.02.2013 roku wpłynęło do Spółki pismo od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. (dalej: BDM TFI) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.
 • Znaczne pakiety akcji

  Raport bieżący nr 21/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 08.02.2013 roku do Spółki wpłynęło pismo od IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: IDEA) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
 • Znaczne pakiety akcji

  Raport bieżący nr 19/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 08.02.2013 roku wpłynęło do Spółki pismo od Ipnihome Limited z siedzibą w Larnaka (Cypr) (dalej: Ipnihome), w którym to Ipnihome informuje, że w wyniku objęcia 880 000 akcji serii E BUMECH S.A. w dniu 01.02.2013 roku udział Ipnihome w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta przekroczył 10 %. Na dzień w/w zmiany Ipniho