ASO

Artykuły - ASO (325)

 • Farmerzy w USA hakują swoje traktory – dlaczego?

  Farmerzy w USA hakują swoje traktory – dlaczego?

  Amerykańscy rolnicy zaczęli masowo hakować swoje maszyny rolne. Wszystko z powodów drakońskich cen za wizytę w autoryzowanych serwisach - donoszą dziennikarze z serwisu Vice.
 • Przygotowanie warsztatów i ASO na trend elektromobilności

  Przygotowanie warsztatów i ASO na trend elektromobilności

  Trend elektromobilności coraz mocniej zaznacza swoją obecność na naszych drogach. W Polsce nadal budzi jednak wiele uzasadnionych obaw. Zdaniem espertów obawy przed elektrykami mają producenci komponentów jak i autoryzowanie serwisy. Tylko 30% autoryzowanych serwisów (ASO) miało dotychczas okazję dokonywać napraw samochodów elektrycznych, zaś niewiele ponad 35% ma doradców serwisowych.
 • Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii A1 do ASO na Catalyst

  Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A. z siedzibą w Białych Błotach informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił uchwałą nr 621/2013 z 06 czerwca 2013 r. wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 5.450 (pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii A1 spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.
 • Zmiana godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.06.2013 roku

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa Prawna: Inne uregulowania W nawiązaniu do raportu bieżącego RB-W_ASO nr 5/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Zarząd Spółki i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, iż zmianie uległa godzina rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia zostało przesunięte z godziny 10:00 na godzinę 12:30.
 • Uzupełenienie do Raportu 7/2013 (załacznik) do ogłoszenia o zwołaniu ZZW M4B SA

  Działając zgodnie z par. 4 ust 1 oraz 3 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w ASO, Zarząd spółki M4B Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47, 02 672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310813 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. I.
 • Raport roczny za 2012 rok

  Zarząd Galvo S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2012 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Ryszard Szczepaniak - Prezes Zarządu
 • Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii E do obrotu na rynku Catalyst ASO

  Zarząd Progres Investment S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013 roku złożył za pośrednictwem NWAI Domu Maklerskiego SA wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wniosek o wprowadzenie 30.000 obligacji serii E do obrotu na rynku Catalyst w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW oraz przez BondSpot S.A. O emisji obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku. Podstawa prawna
 • Naruszenie obowiązku informacyjnego wynikającego z Regulaminu ASO

  Zarząd Spółki Formuła8 S.A. informuje o naruszeniu § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect" Spółka w dniu 29.05.2013 przełożyła termin publikacji raportu rocznego za 2012 z 30 maja na 1 czerwca 2013. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego powinna być opublikowana do 28.05.2013. Naruszenie nastąpiło z przyczyn na które Spółka nie miała bezpośredniego wpływu:
 • Raport roczny za rok 2012 spółki Epigon S.A.

  Zarząd "Epigon" SA, niniejszym przedstawia raport roczny spółki za rok 2012. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Tadeusz Studziński - Prezes Zarządu
 • Decyzja w sprawie konsolidowania sprawozdań finansowych

  Zarząd EX-DEBT S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z przyjętymi przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") - Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - zmianami w Regulaminie ASO dotyczącymi zasad konsolidacji sprawozdań finansowych Emitentów notowanych w ASO oraz po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta w tej kwestii, Spółka podjęła decyzję o konsolidowaniu sprawozdań finansowych spółki zależnej - EX-DEBT Partners S.A.. W związku z powyższym Spółka oprócz Roczne