Biznes - aktualizacje

Artykuły - Aktualizacje (458)

 • Aktualizacja oświadczenia Genomed S.A. dotyczącego stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect

  Zarząd Spółki Genomed S.A. przekazuje aktualizację oświadczenia dotyczącego zakresu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na rynku NewConnect". Spółka przyjmuje do stosowania zasadę 3.5 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na rynku NewConnect" oraz rezygnuje ze stosowania zasady 9.2, ze względu na fakt, iż umowa zawarta pomiędzy Spółką a Autoryzowanym Doradcą zawiera klauzulę poufności. Podstawa prawna: § 4 ust.4 Z
 • Aktualizacja strategii Emitenta

  Zarząd Novainvest S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2012 oraz nr 23/2012 dotyczących zbycia udziałów w spółkach zależnych, iż Zarząd Emitenta przygotowuje się do zmiany modelu działalności Spółki. Emitent planuje powrócić do działalności skoncentrowanej na rynku IT oraz nowych innowacyjnych technologii, którą będzie realizował zarówno na poziomie inwestycyjnym jak i operacyjnym. Szczegółowa strategia w tym zakresie zostanie przedstawiona w III kw. br.
 • Aktualizacja informacji przedstawionej w raporcie bieżącym nr 82/2012.

  Raport bieżący nr 94/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. dotyczącego wyboru przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Gaz-System) dwóch ofert na dostawy rur stalowych złożonych przez "FERRUM" S.A. (Emitent) jako lidera Konsorcjum, jako najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw izolowa
 • Aktualizacja informacji dotyczących postępowania sądowego

  Raport bieżący nr 18/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2012 z dnia 7 marca 2012 roku informuje, że dniu 14 maja 2012 roku otrzymał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania sądowego wszczętego przez "ZNTK" Nieruchomości sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Emitent przypomina, że przedmiotowe powództwo wytoczone w dniu 6 marca 2012 rok
 • Znacząca umowa - aktualizacja informacji.

  Raport bieżący nr 58/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 195/2011 opublikowanego w dn. 1 grudnia 2011 r. Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 10 maja 2012 r. Aneksu do Umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa [Umowa] zawartej w dniu 20 października 2011 r. z Strabag Sp. z o.o. [Generalny Wykonawca], której przedmiotem jest wykonawstwo przez Generalnego Wykonawcę inwes
 • Emisja obligacji zamiennych - aktualizacja informacji.

  Raport bieżący nr 49/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Nawiązując do treści Raportu bieżącego nr 048/2012 opublikowanego w dniu 13 kwietnia 2012 r., Marvipol S.A. [Emitent] komunikuje o otrzymaniu w dniu 20 kwietnia 2012 r. informacji o podjęciu w dniu 20 kwietnia 2012 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 386/2012 w sprawie wyznaczenia dnia 26 kwietnia 2012 r. jako pierwszego dnia notowania w alternatywnym sys
 • Emisja obligacji zamiennych - aktualizacja informacji.

  Raport bieżący nr 48/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Nawiązując do treści Raportu bieżącego nr 187/2011 opublikowanego w dniu 22 listopada 2011 r., Marvipol S.A. [Emitent] komunikuje o otrzymaniu informacji o podjęciu w dn. 13 kwietnia 2012 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 355/2012, której przedmiotem jest postanowienie o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wyemitowanych przez Emite
 • Aktualizacja informacji dotyczących znaczących wierzytelności

  Raport bieżący nr 14/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2012 z dnia 23 marca 2012 roku informuje, że w dniu 29 marca 2012 roku otrzymał informacje dotyczącą odmowy wydania postanowienia o przybiciu na rzecz emitenta. Decyzja powzięta przez Sąd w dniu 29 marca 2012 roku zapadła za względu na błędy formalne związane z prowadzoną w ramach postępowania
 • Aktualizacja informacji dotyczących znaczących wierzytelności

  Raport bieżący nr 13/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 62 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku informuje, że emitent w dniu 22 marca 2012 roku przystąpił do licytacji nieruchomości położonej w Krakowie. Emitent przypomina, że w dniu 28 grudnia 2011 roku nabył od Krakowskiego Banku Spółdzielczego wierzytelność pieniężną w wysokości 13.027.339,70 złotych
 • Komunikat prasowy Orco Property Group. Aktualizacja transakcji na obligacjach Orco Germany.

  Raport bieżący nr 3/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Komunikat Prasowy. Paryż 20 marca 2012. Aktualizacja transakcji na obligacjach Orco Germany. Komunikat w języku angielskim jest wersją wiążącą. Załączniki: Plik;OpisAlicja Kościesza - Pełnomocnik