12 stycznia

Artykuły - 12 stycznia (217)

 • Zmiany w składzie Zarządu

  Zarząd Macro Games S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego Prezesa Zarządu oraz powołała nowy Zarząd do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza, z dniem 12 stycznia 2016 r., odwołała ze składu Zarządu Pana Tomasza Kurka. Rada Nadzorcza, z dniem 12 stycznia 2016 r., powołała nowego Prezesa Zarządu, Panią Agnieszkę Zemsta. Pani A
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2016 roku

  Raport bieżący nr 3/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd BBI Development S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 stycznia 2016 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
 • Uchwały podjęte na NWZ w dniu 12 stycznia 2016 r.

  Raport bieżący nr 3/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZgodnie z § 38 ust.1 pkt. 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MONNARI TRADE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2016 r. Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Nadzwyczaj
 • Akcjonariusze powyżej 5 % na NWZ w dniu 12 stycznia 2016 r.

  Raport bieżący nr 4/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd MONNARI TRADE S.A. stosownie do art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2016 roku oraz ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A. na 12 stycznia 2016 r.

  Raport bieżący nr 29/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Adiuvo Investments S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku z brakiem możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 grudnia 2015 r. uprawnionych Akcjonariuszy w liczbie umożliwiającej osiągnięcie kworum wymaganego do podjęcia uchwał w odniesieniu do wszystkich spraw ujętych w planowanym porządku obrad ww. NWZ
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Sescom S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 12 stycznia 2016 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternaty
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2016 roku wraz z projektami uchwał.

  Raport bieżący nr 43/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd BBI Development S.A. na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2016 r.

  Raport bieżący nr 48/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Monnari Trade Spółka Akcyjna ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH”), zwołuje na dzień 12 stycznia 2016 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ” lub "Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 30, II p. Porządek obrad: 1.O
 • Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect

  Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie informuje, że w dniu 12 stycznia 2013 został złożony do kancelarii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect 5 305 285 akcji na okaziciela serii A, B1, B2, C i D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: - 100 000 akcji serii A, - 1 740 000 akcji serii B1, - 105 285 akcji serii B2, - 700 000 akcji serii C, - 2 660 000 akcji serii D.
 • Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014

  Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014. Zgodnie z treścią raportu nr 1/2015 publikacja raportu rocznego za rok 2014 planowana była na dzień 30 kwietnia 2015 roku. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego wynika z konieczności przygotowania zarówno sprawozdania jednostkowego jak i skonsolidowanego oraz zbadania tych sprawozdań przez biegłego rewidenta, natomiast dokumenty są w trak