zobowiązanie podatkowe

Artykuły - Zobowiązanie podatkowe (65)

 • Organy nie chciały wydać zaświadczenia, by tym samym nie potwierdzić, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu

  Organy nie chciały wydać zaświadczenia, by tym samym nie potwierdzić, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu

  Organy podatkowe dwóch instancji odmówiły podatniczce wydania zaświadczenia o upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Stwierdziły, że nawet jeśli upływ terminu nastąpił, to nie mają one prawa do merytorycznego rozstrzygania o tym w tego typu postępowaniu. Mogą to zrobić dopiero w postępowaniu ustalającym zobowiązanie podatkowe, które nigdy nie nastąpiło, a które uruchomiła podatniczka swoim wnioskiem o stwierdzenie przedawnienia.
 • Uchwała NSA pozwala wygrać z fiskusem

  Uchwała NSA pozwala wygrać z fiskusem

  Każde zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia organ podatkowy nie może dochodzić zapłaty podatku. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe, czyli kolejne sankcje podatkowe

  Dodatkowe zobowiązanie podatkowe, czyli kolejne sankcje podatkowe

  Od 1 stycznia 2019 r. dopisano do Ordynacji podatkowej nowy rozdział: "Dodatkowe zobowiązanie podatkowe". Nazwa dość zwyczajna, niebudząca na pierwszy rzut oka protestu. Rozdział ten jednak tylko z nazwy brzmi łagodnie. W rzeczywistości jest to dodatkowa "sankcja" podatkowa.
 • Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego bez powiadomienia pełnomocnika

  Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego bez powiadomienia pełnomocnika

  Organy skarbowe w ostatnim okresie wykazują się ogromną aktywnością w wydawaniu decyzji określających zobowiązania podatkowe. Istotnym zagadnieniem, które musi być brane przy tym pod uwagę jest to, iż zobowiązania podatkowe, co do zasady, ulegają przedawnieniu.
 • Egzekwowanie należności od podmiotów zagranicznych

  Egzekwowanie należności od podmiotów zagranicznych

  Przedsiębiorcy zwykle muszą odzyskiwać należności od kontrahentów przed sądem. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się, gdy zamierzają wyegzekwować wierzytelności od podmiotu zagranicznego. Procedura dochodzenia należności różni się bowiem w zależności od tego, czy dłużnik jest podmiotem mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej czy poza nią.
 • Organ podatkowy nie może podstępem zwabiać podatnika do urzędu

  Organ podatkowy nie może podstępem zwabiać podatnika do urzędu

  Skuteczne zawiadomienie podatnika o wszczęciu wobec niego postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe oznacza zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa.
 • Wniosek do TK ws. przedawnienia zobowiązań podatkowych

  Wniosek do TK ws. przedawnienia zobowiązań podatkowych

  RPO skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisu ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym - poinformował rzecznik.
 • Nowe obowiązki organów podatkowych

  Nowe obowiązki organów podatkowych

  Nałożenie na organy podatkowe i celne obowiązku zawiadamiania podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu - przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja Ordynacji podatkowej, kodeksu karnego skarbowego i prawa celnego.
 • Sejmowa komisja finansów za poprawką Senatu do noweli ustaw podatkowych

  Sejmowa komisja finansów za poprawką Senatu do noweli ustaw podatkowych

  Sejmowa komisja finansów poparła senacką poprawkę do nowelizacji m.in. Ordynacji podatkowej, wprowadzającej korzystne dla podatników przepisy dotyczące przerwania terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Poprawka ta doprecyzowuje przepisy.
 • Czerwona kartka dla skarbówki

  Czerwona kartka dla skarbówki

  W lipcu 2012 roku Trybunał Konstytucyjny (TK) ukrócił samowolę organów skarbowych. Nie wdając się w szczegółowe dywagacje teoretyczne, należy powiedzieć, że TK uznał za niekonstytucyjny przepis Ordynacji podatkowej dotyczący zawieszenia biegu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania karno-skarbowego. Niestety, urzędy skarbowe nadal ignorują wyrok TK.