ZFŚS

Synonimy:
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - ZFŚS (112)

 • Naruszenie zakazów w pandemii nie zablokuje pomocy

  Naruszenie zakazów w pandemii nie zablokuje pomocy

  Do naruszenia zakazów, nakazów lub ograniczeń wprowadzonych na skutek pandemii dochodzi dopiero w momencie prawomocnego i ostatecznego rozstrzygnięcia. Przedsiębiorcom nie można więc odmówić lub odebrać pomocy publicznej COVID-19 z powodu mandatu lub kary administracyjnej związanej z nieprzestrzeganiem reguł wprowadzonych w związku z koronawirusem.
 • Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych

  Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych

  Do podstawowych aktów prawa zakładowego należy układ zbiorowy pracy, regulamin pracy i regulamin wynagradzania. W wielu zakładach pracy, w związku z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, występuje również regulamin ZFŚS. Obowiązek utworzenia wskazanych aktów zakładowych zależy głównie od stanu zatrudnienia w danej firmie. Choć generalnie przepisy zakładowe mają charakter bezterminowy, dopuszcza się, przy zachowaniu określonych wymogów formalnych, możliwość rezygnacji z ich posiadania.
 • Uprawnienia pracownicze na przełomie roku

  Uprawnienia pracownicze na przełomie roku

  ​Wiele uprawnień pracowniczych, pomimo upływu roku kalendarzowego, jest nadal realizowanych. Przy czym może nastąpić zmiana niektórych wskaźników potrzebnych do ustalenia wysokości określonych świadczeń. Część z nich należy uwzględnić przy wypłacie niektórych świadczeń na przełomie roku.
 • Wypłata zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po ustaniu zatrudnienia

  Wypłata zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po ustaniu zatrudnienia

  Na wniosek pracownika została mu przyznana zapomoga z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zanim nastąpiła jej wypłata pracownik rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron. W efekcie zdecydowaliśmy o niewypłacaniu mu tego świadczenia, co były pracownik kwestionuje grożąc skierowaniem sprawy na drogę sądową. Czy jego roszczenie jest zasadne?
 • ​Odprowadzenie i korekta odpisu na ZFŚS

  ​Odprowadzenie i korekta odpisu na ZFŚS

  Na czas zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ustawodawca wprowadził zmiany w ustalaniu odpisów na fundusz, a także dopuścił możliwość zawieszenia tworzenia funduszu.
 • Trendy w benefitach

  Trendy w benefitach

  W niniejszym artykule przedstawiamy trendy w benefitach na podstawie amerykańskich raportów SHRM. Świadczenia dodatkowe oferowane w Stanach Zjednoczonych są odmienne niż w Polsce ze względu na inne ustawodawstwo. W artykule pokazujemy jak popularność poszczególnych świadczeń pozapłacowych zmieniała się w USA w ostatnich latach.
 • Przetwarzanie danych członków rodziny dla potrzeb ZFŚS

  Przetwarzanie danych członków rodziny dla potrzeb ZFŚS

  Pracodawca, przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinien kierować się tzw. kryterium socjalnym. Decyzja o przyznaniu danego świadczenia musi więc zapaść na podstawie oceny całokształtu sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej. Aby dokonać takiej oceny, pracodawca musi posiadać wiedzę na temat tej sytuacji, potwierdzoną oświadczeniami lub dokumentami.
 • Kryterium socjalne potwierdzone oświadczeniem

  Kryterium socjalne potwierdzone oświadczeniem

  Pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinna mieć charakter socjalny. W związku z tym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z Funduszu uzależnione jest od tzw. kryterium socjalnego. Pracodawca w celu ustalenia tego kryterium musi posiadać wiedzę o sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej.
 • Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze

  Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze

  Rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są dokonywane w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Celem ich tworzenia jest zapewnienie kompletności kosztów przypadających na dany rok obrotowy. Wśród rezerw tych można wyróżnić m.in. tytuły dotyczące niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych czy nagród jubileuszowych.
 • Roszczenie o nieodebrane w terminie świadczenie z ZFŚS przez rencistę - byłego pracownika

  Roszczenie o nieodebrane w terminie świadczenie z ZFŚS przez rencistę - byłego pracownika

  W dwóch ostatnich latach przyznano emerytom, rencistom byłym pracownikom świadczenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, jednak nie wszyscy je odebrali. Jeden z rencistów zgłosił się w ubiegłym roku po odbiór świadczenia i wówczas upomniał się o wypłatę z poprzedniego roku. Jak należało potraktować to żądanie? Czy fakt, iż upłynął rok od momentu jego przyznania i nieodebrania uprawniał pracodawcę do odmowy tej wypłaty?