Zastal SA

Artykuły - Zastal SA (208)

 • Zbycie aktywów o znacznej wartości przez ZASTAL SA na rzecz spółki zależnej

  Raport bieżący nr 26/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd ZASTAL S.A. (w nawiązaniu do informac
 • Ustanowienie hipoteki

  Raport bieżący nr 28/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, inf
 • Rejestracja spółki zależnej

  Raport bieżący nr 23/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zastal SA z siedzibą w Zielonej Górze informuje, że w dniu 07.08.2012 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26.07.2012 r. przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze spółki zależnej pod firmą Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze pod numerem KRS: 0000427088. Kapitał zakładowy spółki Landex Sp. z o.o. wynosi 5.000 zł i dzieli się na 50
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  Raport bieżący nr 21/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w dniu 16 lipca 2012 roku Rada
 • Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

  Raport bieżący nr 16/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w dniu 04 czerwca 2012 roku Spółka otrzymała Uchwałę Nr 394/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 31 maja 2012 r., o następującym brzmieniu: § 1 1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ZASTAL S.A., Zarzą
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał

  Raport bieżący nr 15/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że działając na podstawie
 • Rejestracja spółki zależnej

  Raport bieżący nr 14/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Zastal SA z siedzibą w Zielonej Górze informuje, że w dniu 16.05.2012 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 10.05.2012 r. przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze spółki zależnej pod firmą Zastal Wagony Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Kapitał zakładowy spółki Zastal Wagony Sp. z o.o. wynosi 5.000 zł i dzieli się na 50 udziałów po 100 zł każdy. Emitent w kapitale zakładow
 • Zmiana stanu posiadania akcji

  Raport bieżący nr 12/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 04.04.2012 roku Spółka otrzymała informację od Zarządu Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu, iż w wyniku transakcji sprzedaży 1.990.152 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, dokonanej w dniu 29 marca 2012 roku, nastąpiło obniżenie poziomu zaangażowania PTI S.A. w kapital
 • Ujawnienie stanu posiadania

  Raport bieżący nr 10/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 69, Art. 70 oraz Art. 73 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji dokonanej w dn
 • Zmiany w Zarządzie Zastal SA

  Raport bieżący nr 11/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zastal SA ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 21-22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazy