zarzad

Artykuły - Zarzad (8947)

 • Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych rosną

  Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych rosną

  Jak wynika z najnowszego raportu PwC "Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych"największych spółek giełdowych w ubiegłym roku. Poziom wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej utrzymują się na stabilnym poziomie a nawet rosną przeciętnie o ok. 3% w stosunku do 2013 roku.
 • Jak wynająć menedżera z pasją?

  Jak wynająć menedżera z pasją?

  Mówi się o nich: ludzie od zadań specjalnych. Pojawiają się w firmie, realizują zakreślony wcześniej szczegółowo plan, po czym znikają. Ich misja trwa zazwyczaj od pięciu do dziewięciu miesięcy. Interim Managerowie wcale nie są drodzy, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę stosunek ceny do efektów, czyli zrealizowanych przez nich zadań.
 • Firmy wykupują polisy OC dla kluczowych pracowników

  Firmy wykupują polisy OC dla kluczowych pracowników

  Rośnie popularność ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych. Ubezpieczenia zawierane są też na coraz wyższe kwoty.
 • Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie spółki zależnej KKSM

  Raport bieżący nr 36/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej zależnej od Emitenta spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kielcach (KKSM), na którym podjęta została uchwała o powołaniu Pana Mariusza Romana na stanowis
 • Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D

  Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 sierpnia 2014 r. uchwały nr 715/14 w przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru. Stosownie do treści wymienionej uchwały, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt
 • Powołanie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na czwartą kadencję.

  Raport bieżący nr 6/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka, Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2014 roku powołała na kolejną czwartą kadencję jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Romana Walasińskiego, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Pan Roman Walasiński posiada wykształcenie: 1984 -1989 Un
 • Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta

  Raport bieżący nr 3/2014Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychZarząd Boruta-Zachem S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2014 roku otrzymał od Pana Marcina Pawlikowskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, zawiadomienie o następującej treści: "Ja, niżej podpisany, Marcin Pawlikowski działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie ins
 • Zmiany w Zarządzie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

  Zarząd spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 03 lipca 2014 roku, Spółka otrzymała od Pani Magdaleny Szczepaniak rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z dniem 01 lipca 2014 roku. Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące sp
 • Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu akcji serii C.

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako:„Spółka”) podaje do wiadomości, że uchwałą nr 908/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 4 992 662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Podstawa Prawna: § 3
 • Powołanie Zarządu na nową kadencję

  Spółka Polski Fundusz Hipoteczny S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2014 r. Rada Nadzorcza powołała na kolejną kadencję członków Zarządu Spółki w osobie Pana Adama Noconia, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz w osobie Pana Michała Lityńskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu. Uchwały weszły w życie ze skutkiem na dzień 25 lipca 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i o