Żary

Synonimy:
Żarach,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Żary (629)

 • Zwołanie NWZA wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał

  Raport bieżący nr 38/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Relpol S.A. na dzień 24 listopada 2010 r. wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. NWZA zwołane zostaje na wniosek akcjonariuszy posiadającego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki. W załączeniu: 1. Ogłoszenie o NWZA 2. Projekty
 • Odwołanie osób nazdorujących Spółkę

  Raport bieżący nr 34/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało w dniu 20 października 2010 następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej: 1. Atrura Rawskiego. 2. Artura Łopuszkę. 3. Ryszarda Gitisa. 4. Alfreda Owoca.Rafał Gulka - Prezes Zarządu
 • Znaczne pakiety akcji

  Raport bieżący nr 33/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 15 października 2010 r. , zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymał zawiadomienie od Ponar Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, w sprawie zmniejszenie udziału stanu posiad
 • Znaczne pakiety akcji

  Raport bieżący nr 32/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 11 października 2010 r. otrzymał od Skarbiec TFI S.A. na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Relpol S.A. Działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu Skarbiec Funduszu
 • Zawiadomienie o stanie posiadania akcji - znaczne pakiety

  Raport bieżący nr 30/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 6 października 2010 r. , zgodnie z art. 69a ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymał zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Fortis Private Investments S.A. z siedzibą w
 • Znaczne pakiety akcji

  Raport bieżący nr 29/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 6 października 2010 r. , zgodnie z art. 69 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymał zawiadomienie z Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, w sprawie nabycia akcji spółki R
 • Znaczne pakiety akcji

  Raport bieżący nr 28/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 6 października 2010 r. , zgodnie z art. 69 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymał zawiadomienie od Ponar Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, w sprawie zbycia akcji spółki R
 • Zwołanie NWZA wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał

  Raport bieżący nr 27/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Relpol S.A. na dzień 20 października 2010 r. wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. NWZA zwołane zostaje na wniosek akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Załączniki: Plik;Opis Ogłoszenie o NW
 • Korekta Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej Relpol za I półrocze 2010 r.

  Raport bieżący nr 25/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w Śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy kapitałowej Relpol sporządzonym za I półrocze 2010 r. wkradł się błąd w nocie 30 dotyczącej wynagrodzeń władz Spółki. Skorygowana nota wygląda następująco: 30. Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wynikających z programów motywacyjnych i premiowych wypłaconych, należnych lub p
 • Podjęcie decyzji o likwidacji spółki Relpol Ltd, wybór likwidatora

  Raport bieżący nr 23/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 11 sierpnia 2010 r. otrzymał informację w sprawie zebrania udziałowców spółki Relpol Limitet z siedzibą w Luton k. Londynu, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2010 r. i na którym udziałowcy podjęli decyzję o dobrowolnej likwidacji spółki Relpol Ltd, w związku z wysokim stanem zadłużenia i brakiem możliwości kontynuowania działalno