Zakupy S.A.

Synonimy:
ZAK,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Zakupy S.A. (262)

 • Jak wykupić mieszkanie

  Jak wykupić mieszkanie

  Kroki, jakie musisz podjąć, by wykupić lokal zależą od tego, czyją on jest własnością. Objaśniamy, jak to przeprowadzić szybko i korzystnie.
 • Zawarcie umowy z PROFESCAPITAL na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Spółki

  Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 maja 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Spółką a PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy. Przedmiotem umowy jest współdziałanie w zakresie wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych wynikających z regulacji dotyczących Alternatywnego Systemu Obrotu oraz bieżące doradztwo dotyczące funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w alternatywnym sys
 • Zawarcie istotnej umowy z Zakładami Tłuszczowymi Kruszwica S.A.

  Zarząd Sobet S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16.05.2012 r. do Spółki wpłynęła podpisana umowa z Zakładami Tłuszczowymi Kruszwica S.A. Na jej podstawie Emitent wykona remont silosu nasion o objętości ok. 7800 metrów sześciennych i wysokości ok. 27 metrów znajdującego się na terenie Zakładu Tłuszczowego w Brzegu. Prowadzenie robót w mieście, które jest siedzibą Spółki będzie miało pozytywne przełożenie na optymalizację kosztów prowadzenia budowy. Ze względu na krótki
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany nazwy Spółki

  Zarząd Spółki SPC Group S.A ( Super Premium Cars S.A. ) niniejszym informuje, że na podstawie pobranego odpisu z KRS powziął wiadomość o rejestracji przez Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 60.700.000 akcji serii F i związanej z tym zmiany Statutu. Po zarejestrowaniu zmiany, o której mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 800 000 złotych i dzieli się na 78 800 000 akcji zwykłych
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

  Zarząd Spółki informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 625.000 zł do kwoty 665.000 zł, w drodze emisji 4.000.000 akcji serii E. Podstawa prawna: 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące
 • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012

  Zarząd Spółki MODE S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania jednostkowych raportów okresowych, które będą publikowane przez Spółkę w roku obrotowym 2012: - Raport roczny za rok obrotowy 2011 - 25 maja 2012r. - Raport kwartalny za I kwartał 2012r. - 15 maja 2012r. - Raport kwartalny za II kwartał 2012r. - 14 sierpnia 2012r. - Raport kwartalny za III kwartał 2012r. - 14 listopada 2012r. Jednocześnie Zarząd
 • Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego.

  Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 10 maja 2012 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Środmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.583.334 zł złote do kwoty 4.414.609 zł (cztery miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset dziewięć) złotych, to jest o kwotę 831.275 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drod
 • Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 28 kwietnia 2012 r.

  Zarząd Serenity S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2012 r. Treść uchwał znajduje się w załączonym pliku. Zarząd informuje również, że protokół z obrad NWZA został przekazany Spółce przez notariusza w dniu 9 maja 2012 r. Wynikało to z konieczności podpisania protokołu przez Przewodniczącego NWZ Spółki, który musiał wrócić ze Szwajcarii i złożyć podpis pod
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany adresu siedziby Spółki

  Zarząd Spółki Super Premium Cars S.A. niniejszym informuje, że na podstawie pobranego odpisu z KRS powziął wiadomość o rejestracji przez Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 3.000.000 akcji serii E i związanej z tym zmiany Statutu (raporty EBI 15 i 32 z 2011 roku). Po zarejestrowaniu zmiany, o której mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 730 000 złotych i dzieli się na 17 300 0
 • Rejestracja przez sąd podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta i zmiana statutu

  Zarząd spółki IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A.) z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 8 maja 2012 roku Emitent powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 60.030.979 PLN do kwoty 88.038.863,40 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji 560.157.688 akcji serii J o warto