wyplaty

Artykuły - Wyplaty (866)

 • Koniec wypłat pensji w gotówce?

  Koniec wypłat pensji w gotówce?

  ​Wynagrodzenia przelewane na konto, a nie dawane do ręki to recepta resortu rozwoju na zwalczanie szarej strefy - pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu".
 • Decyzja dotycząca deklaracji wypłaty dywidendy

  Raport bieżący nr 13/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd "Orbis" S.A. informuje, że postanowił przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Orbis" S.A. do akceptacji: 1. Dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 154.743.909,56 zł następująco: - kwotę 73.723.212,80 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy - w kwocie 1,60 zł na 1 akcję, - kwotę 81.020.696,76 zł pozos
 • Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport bieżący nr 10/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresoweZarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że dniu 04 kwietnia 2017r. roku podjął decyzję o wystąpieniu do Rady Nadzorczej, z wnioskiem, aby osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2016 zysk netto w wysokości 16 055 856,02 zł podzielić w następujący sposób: a) kwotę w wysokości 14 680 590,60 zł. (słownie: czternaście milionów sześćs
 • Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

  Raport bieżący nr 16/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd PCC Rokita SA (dalej: "Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 205 235 081 zł za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w następujący sposób: – kwota 1
 • Rekomendacja wypłaty dywidendy

  Raport bieżący nr 21/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 marca 2017 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2016. Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto Emitenta za rok 2016 w kwocie 6 814 126,80 zł, tj. 0,20 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Emitenta), przeznaczona z
 • Informacja o planowanej wypłacie dywidendy

  Raport bieżący nr 4/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki Talex S.A. informuje, że podjął decyzję, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały o wypłacie w roku bieżącym dywidendy z zysku za rok 2016 w wysokości 1,10 PLN na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę stanowi il
 • Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport bieżący nr 6/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 22.03.2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku z 2016 roku oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy. Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarząd zawnioskował, aby część zysku netto w kwocie 14.040.000,00 zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści tys
 • Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport bieżący nr 7/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, zgodnie z którym rekomenduje dokonanie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 28.485.648,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem 00/100) tj. po 6,00 zł (słownie zł
 • Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport bieżący nr 6/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Emitent”, "Spółka”, "XTB”) informuje, iż w dniu 20 marca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. wypłaty dywidendy za rok 2016 w kwocie 37 562 763,20 zł, tj. 0,32 zł na jedną akcję i zatrzymania pozostałej części zysku do dyspozycji Spółki.
 • Rekomendacja Zarządu dotyczący wypłaty dywidendy

  Raport bieżący nr 4/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki Asseco Poland S.A. ("Asseco”) informuje, że w dniu 17 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 3,01 zł (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję Asseco. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście cz