Wittchen

Artykuły - Wittchen (41)

 • WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

  Raport w załączniku :
 • Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2016

  Raport bieżący nr 11/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Wittchen S.A. ("Spółka”) przekazuje informację o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w kwietniu 2016. Informacja znajduje się w tabeli będącej załącznikiem do niniejszego raportu.
 • Informacja o wypłacie dywidendy

  Raport bieżący nr 10/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 11.946.000 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100), tj. 0,66 (słownie: sześćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywiden
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A. w dniu 26.04.2016 r.

  Raport bieżący nr 9/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 kwietnia 2016 r.: 1. SIMEI INVESTMENT LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr), któremu przysługiwało 13.124.046 głosów z posiadanych 13.124.046 akcji, co stanowiło 89,85% głosów na tym
 • Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A.

  Raport bieżący nr 8/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Wittchen S.A. ("Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
 • Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za marzec 2016.

  Raport bieżący nr 7/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Wittchen S.A. ("Spółka”) przekazuje informację o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w marcu 2016. Informacja znajduje się w tabeli będącej załącznikiem do niniejszego raportu
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  Raport bieżący nr 6/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Wittchen S.A. ("Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2016 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Kiełpinie, przy ul. Ogrodowej 27/29, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromad
 • Raport roczny WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

  Raport w załączniku :
 • Skonsolidowany Raport roczny WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

  Raport w załączniku :
 • Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za luty 2016

  Raport bieżący nr 5/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Wittchen S.A. ("Spółka”) przekazuje informację o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w lutym 2016. Informacja znajduje się w tabeli będącej załącznikiem do niniejszego raportu.