wilda

Artykuły - Wilda (54)

 • Rejestracja zmian statutu Emitenta

  W dniu 17 lutego 2016 roku, Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dokonał rejestracji następujących zmian statutu Emitenta. Dotychczas obowiązująca treść §1 ust. 1 Statutu 1. „Firma Spółki brzmi: T2 Investment Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej 
firmy: T2 Investment S.A.” Aktualnie obowiązująca treść §1 ust. 1 Statutu 1. „Firma Spółki brzmi: MEDCAMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: M
 • Informacja o postanowieniu w przedmiocie oddalenia wniosku o wpis zmian w KRS

  Zarząd FORMUŁA8 S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała postanowienie z Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie oddalenia wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie zmiany siedziby Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, iż zamierza złożyć skargę na orzeczenie referendarza sądowego na doręczone postanowienie.
 • Rejestracja zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

  Zarząd Spółki VAKOMTEK S.A. (Spółka) informuje, że otrzymał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany siedziby Spółki i Statutu Spółki zgodnie z Uchwałą Nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby Spółki i § 2 Statutu Spółki. Zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana siedziby Spółki z miasta Poznań na miasto Warszawa. Adres nowej si
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 27 października 2015r.

  Zarząd MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska 45a, woj. wielkopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372990, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 4021 oraz 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 października 2015 roku o godz. 16:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy
 • Ujawnienie nowej wysokości kapitału zakładowego w KRS

  Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. informuje, że w dniu 24 marca 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał ujawnienia objętej części w kapitale warunkowym akcji serii F w ilości 80.000 akcji zwykłych imiennych. W wyniku ujawnienia nowej wysokości kapitału zakładowego EFIX Dom Maklerski S.A., kapitał wynosi 8.723.000 PLN i dzieli się na 872.300 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć) każda, w tym: a) 55.000 (pięćd
 • Zgoda na zakup 100 % akcji Spółki ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO-UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Pietrusińskiego 6, kod 61-418 Poznań, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000033439, NIP: 7831217711, REGON: 630774290 (zwanej dalej „Spółka Energo-Utech”), o kapitale zakładowym 22.400.000,00 zł.

  Raport bieżący nr 8/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. informuje , że w dniu 27.02.2015 r Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę Elektrociepłownia "Będzin” S.A. 100% akcji spółki ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO-UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Pietrusińskiego 6, kod 61-418 Poznań, dla której akta rejest
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

  Zarząd Star Fitness S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 lutego 2015 r. dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z dotychczasowej kwoty 193.600,00 zł do kwoty 985.385,70 zł, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, G i H. Obecnie kapitał zakładowy
 • Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

  Zarząd GPPI SA informuje, iż dnia 21 stycznia 2015 r. wpłynęło do spółki postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.887.500 zł do kwoty 4.515.392,80 zł; wynikający z emisji 39.378.928 akcji zwykłych serii D, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje objęte zostały prz
 • Zmiana wpisu zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta w rejestrze zastawów

  Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2015 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów w dniu 11.12.2014 r. zmiany wpisu do rejestru zastawów rejestrowych na akcjach Spółki należących do Józefa Kozikowskiego oraz dwóch akcjonariuszy mniejszościowych. O zmianie dotyczącej jednego z akcjonariuszy Spółka informowała raportem EBI nr 29/2014. Zmiana dotyczy trzech pozostałych wpisów us
 • Zmiana wpisu zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta w rejestrze zastawów

  Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów w dniu 10.12.2014 r. zmiany wpisu do rejestru zastawów rejestrowych na akcjach Spółki należących do Bartłomieja Krasickiego. Zmiana dotyczy jednego z wpisów ustanawiających zastawy rejestrowe, dokonanych w dniu 10.04.2014 o czym spółka informowała w komunikacie EBI nr 17/2014, a polega na zmianie Najwyż