Wilbo SA

Artykuły - Wilbo SA (357)

 • Informacja o zbyciu wierzytelności przez bank oraz o zawarciu ugody

  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Wilbo SA informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki od Banku Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16 oświadczenie o zbyciu przez Bank BGŻ SA wierzytelności przysługującej Bankowi względem Wilbo SA z siedzibą w Gdyni, ul. Przemysłowa 8. Wierzytelność została zbyta przez Bank BGŻ SA w oparciu o Umowę Sprzedaży Wierzytelno
 • Otrzymanie Postanowienia z Sądu w sprawie wniosku o upadłość

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Wilbo SA informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2013 roku otrzymał Postanowienie z dnia 16 stycznia 2013 roku Sądu Rejonowego Gdańsk Północ VI Wydział Gospodarczy, na mocy którego w oparciu o art. 219 kpc w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego i naprawczego zarządzono połączenie sprawy z wniosku dłużnika Wilbo SA o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układ
 • Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w roku 2012

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Wilbo SA w załączeniu przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych publikowanych w roku 2012. Załączniki: Plik;OpisGrzegorz Białoruski - Prezes Zarządu
 • Otrzymanie Postanowienia z Prokuratury

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Wilbo SA informuje, iż Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2012 roku o czyn z art. 296 § 1 kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kk, Prokuratura Rejonowa w Gdyni umorzyła śledztwo w sprawie wyrządzenia w okresie od 01/06/2012 do 04/07/2012 znacznej szkody majątkowej Wilbo SA przez członka Zarządu Spółki , Pana Tomasza Kustrę poprzez przeniesienie części maszyn służących do produ
 • Informacja Zarządu SEKO S.A. dotycząca umorzenia postępowania prokuratury wobec osoby pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd SEKO S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż powziął informację o umorzeniu przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni w dniu 31 grudnia 2012 r. postępowania dotyczącego zawiadomienia złożonego przez Pana Konrada Wilandta o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Tomasza Kustrę (w okresie kiedy pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wilbo S.A.) polegającego na wywozie
 • Wybór biegłego rewidenta

  Raport bieżący nr 81/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Wilbo SA informuje, iż uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2012 roku dokonano wyboru audytora do badania rocznego sprawozdania finansowego Wilbo SA za 2012 rok oraz za pierwsze półrocze 2013 roku. Wybranym audytorem jest spółka DORADCA Auditors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 212. Emitent korzystał wcześniej z usług firmy Doradca Auditors sp. z o
 • Akcjonariusze ponad 5% głosów na NWZA Wilbo SA

  Raport bieżący nr 78/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Wilbo SA podaje listę akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 03 grudnia 2012 roku posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu 1/ Pan Adam Jastrzębski - liczba akcji - 558 512, liczba głosów - 2 792 560, co stanowiło 50% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 9,99 % głosów w ogólnej liczbie głosów 2/ Pan Paweł Seweryn Antosiewic
 • Uchwały podjęte na NWZA Wilbo SA

  Raport bieżący nr 76/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Wilbo SA w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na NWZA Wilbo SA w dniu 03 grudnia 2012 roku. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. Załączniki: Plik;OpisGrzegorz Białoruski - Prezes Zarządu
 • Zawiadomienie dotyczące nabycia znacznego pakietu akcji

  Raport bieżący nr 73/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Wilbo SA informuje, iż w dniu 21 listopada 2012 roku wpłynęły do Spółki w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (Dz. U. 05.184.1539) z dnia 29 lipca 2005 roku, zawiadomienia od Pana Michała Grabowskiego oraz Pana Piotra Ołdakowskiego o nabyciu w dniu 15 listopada 2012 roku akcji Wilbo SA. 1. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Michał Grabowski nabył od
 • Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

  Raport bieżący nr 71/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Wilbo SA informuje, iż w dniu 20 listopada 2012 roku wpłynęło do Spółki w trybie art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej (Dz. U. 05.184.1539) z dnia 29 lipca 2005 roku, zawiadomienie od Pani Agnieszki Markowicz o nabyciu w dniu 15 listopada 2012 roku akcji Wilbo SA. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pani Agnieszka Markowicz nabyła od Pana Waldemara Wilandt: 1