WDMSA

Synonimy:
WDM,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - WDMSA (28)

 • DM WDM S.A. zadebiutuje na GPW 19 lipca

  19 lipca br. na rynku regulowanym GPW zadebiutuje Dom Maklerski WDM S.A., specjalizujący się w emisjach akcji dla małych i średnich spółek (rynek główny GPW, rynek alternatywny NewConnect). DM WDM S.A. przejdzie na GPW z NewConnect, na którym jest notowany od sierpnia 2007 r.
 • Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B i C spółki Dom Maklerski WDM S.A.

  Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 15 lipca 2011 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW") uchwał nr 911/2011, 912/2011 i 913/2011 związanych z przeniesieniem notowań akcji spółki Dom Maklerski WDM S.A. z rynku NewConnect na Główny Rynek GPW. Na mocy powyższych uchwał Zarząd GPW postanowił o dopuszczeniu i wprowadzeniu na rynek podstawowy GPW w dniu 19 lipca 201
 • Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 12/2011

  W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 04 lipca 2011 roku w załączeniu przekazujemy treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.Załączniki:Tekst jednolity statutu EUROSYSTEM SA 03072011.pdf rozmiar: rozmiar: 228.4 kBOsoby reprezentujące spółkę:Krzysztof GRĘBOWICZ - prezes ZarząduKrzysztof KOZIELSKI - wiceprezes Zarządu
 • Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki

  Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 r. zostały złożone do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect pod warunkiem równoczesnego dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym 82.500.000 akcji serii A, B i C Emitenta o wartości nominalnej 0,01 zł każda, oznaczonych kodem PLWDM0000029, w tym 62.50
 • Uchwały podjęte na ZWZA Sakana S.A.

  Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 28 czerwca 2011 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:
 • Zawarcie kolejnej umowy franczyzowej

  Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. (dalej "Emitent") informuje, że z dniem 28.czerwca 2011 roku została zawarta kolejna w tym miesiącu umowa franczyzowa pomiędzy Emitentem a podmiotem gospodarczym, prowadzącym działalność rachunkową w Ostrzeszowie, woj. wielkopolskie. Przedmiotem umowy jest zakup przez nowego franczyzobiorcę z Ostrzeszowa licencji franczyzowej na uruchomienie biura kompleksowej obsługi przedsiębiorstw typu Blue Tax Expert w Ostrzeszowie i umożliwienie nowemu franczyzobiorcy uzu
 • Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dom Maklerski WDM S.A. w dnia 27 czerwca 2011 r.

  Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dom Maklerski WDM S.A. w dniu 27 czerwca 2011 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Załączniki:
 • Publikacja Prospektu Spółki Dom Maklerski WDM S.A.

  Zarząd Spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.wdmsa.pl) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2011 r. Prospekt Emitenta, sporządzony w związku zamiarem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B i C Spółki, będących na dzień dzisiejszy przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New
 • Emisja obligacji.

  Zarząd MERA S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 20 czerwca 2011 roku wpłynęły na rachunek środki pieniężne z zakończonej sukcesem emisji obligacji trzyletnich serii G, której wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych. Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Grupy. Rodzaj emitowanych obligacji: na okaziciela, z kuponem odsetkowym o zmiennym oprocentowaniu. Wielkość emisji - 5000 szt. obligacji Wartość nominal
 • Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

  Zarząd Domu Maklerskiego WDM S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 20 czerwca 2011 r. przez spółkę zależną Emitenta, firmę WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o., umowy kredytu na łączną kwotę netto 6.496.591,14 zł . Kredyt hipoteczny został zawarty w PLN z oprocentowaniem zmiennym uzależnionym od wartości wskaźnika WIBOR. Postanowienia omawianej umowy nie odbiegają od typowych zapisów tego rodzaju umów. Umowa kredytu