Warwick

Artykuły - Warwick (428)

 • Raport półroczny SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

  Raport w załączniku :
 • Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A.

  Raport bieżący nr 17/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka”) informuje, iż dziś, tj. 31 sierpnia 2017 roku, powziął informację o złożeniu przez Pana Wojciecha Pereta rezygnacji z dniem 31 sierpnia 2017 roku z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Powodem złożenia rezygnacji są przyczyny osobiste. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
 • Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje SECO/WARWICK S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

  Raport bieżący nr 16/2017Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.W nawiązaniu do raportu nr 10/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Zarząd Seco Warwick S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku otrzymał powiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 MAR o przyjęciu opcji na akcje SECO/WARWICK S.A. przez następujące osoby pełniące obowiązki zarządcze:
 • Informacja o czynnikach mających wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

  Raport bieżący nr 15/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Mając na względzie rzetelność komunikacji z inwestorami Zarząd SECO/WARWICK S.A. ("Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR informuje o zdarzeniach mających wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. ("Grupa”) w 1H 2017, których podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 12.05.2017 roku. Zarząd Emitenta
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 26 maja 2017 roku

  Raport bieżący nr 14/2017Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A. (dalej: ZWZ) zwołanym na dzień 26 maja 2017 roku, dysponowali 6.618.677 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy wynoszący 10.298.554 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 64,27%. Co najmniej 5% g
 • Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

  Raport bieżący nr 13/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło na podstawie art. 348 KSH kwotę 6.946.069,37 zł (słownie: sześć milionów dziew
 • Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2017 roku

  Raport bieżący nr 12/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej "Spółka”), jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 26 maja 2017 roku, w tym uchwały o zmianie Statutu oraz uchwałę w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zarząd SECO/WARWICK S.A. informu
 • Wypłata odszkodowania dla SECO/WARWICK S.A. – zakończenie procesu odszkodowawczego

  Raport bieżący nr 11/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka” "Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 32/2016 z dnia 19.11.2016 r. oraz 3/2017 z dnia 14.02.2017 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Aviva”) ugody dotyczącej odszkodowania z tytułu szkody powstałej na skutek zdarzenia, które miało miejs
 • SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2017

  Raport w załączniku :
 • Przyznanie opcji na akcje uczestnikom Programu Motywacyjnego, w tym członkom Zarządu

  Raport bieżący nr 10/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Emitenta Seco Warwick S.A. ("Spółka, Emitent”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta zapoznała się ze zaudytowanymi danymi finansowymi Emitenta i jego Grupy Kapitałowej i na tej podstawie podjęła uchwałę w przedmiocie weryfikacji Celów Jednostkowych i Celu Łącznego określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego (Program Motywacyjny został przyjęty uch