Vivid Games

Artykuły - Vivid Games (100)

 • Vivid Games wchodzi w gry hyper-casual

  Vivid Games wchodzi w gry hyper-casual

  ​W ramach nowej strategii publikacji gier hyper-casual Vivid Games zawarło umowę wydawniczą z chilijskim deweloperem Bekho Team. Przedmiotem umowy jest popularna na Facebook’u gra Endless Lake. Vivid Games wyda wersję dedykowaną systemom iOS i Android.
 • Vivid Games w gronie laureatów Employer Branding Excellence Awards 2017

  Vivid Games w gronie laureatów Employer Branding Excellence Awards 2017

  Znana polska firma z Bydgoszczy nie tylko osiąga ogromne, międzynarodowe sukcesy związane z produkcją/wydawnictwem gier, ale także świetnie radzi sobie w innych obszarach, jak EB (Emplyer Branding), które odpowiadają za postrzeganie spółki za atrakcyjne i przyjazne miejsce dla pracowników.
 • Vivid Games pozyskał do gry jednego z najsłynniejszych bokserów na świecie

  Vivid Games pozyskał do gry jednego z najsłynniejszych bokserów na świecie

  Vivid Games podpisał kolejną umowę na wykorzystanie licencji światowego formatu. Na mocy porozumienia z firmą GTOKEN, gra Real Boxing wzbogacona zostanie o postać jednego z najlepszych bokserów ostatnich lat - filipińskiego pięściarza Manny Pacquiao.
 • Zawarcie umowy dotyczącej dystrybucji gry Real Boxing PC na terenie Azji.

  Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”; „Spółka”) informuje, że zawarta została umowa z azjatyckim potentatem dystrybucji gier w formie streamingu – firmą Ubitus. Na podstawie kontraktu Real Boxing PC będzie dystrybuowany na terenie Tajlandii, Chin, Tajwanu i Hong Kongu za pośrednictwem partnerów o ugruntowanej pozycji rynkowej, takich jak Alibaba, True Telecom czy Yahoo. Wydanie Real Boxing z pomocą lokalnego partnera jest kolejnym krokiem w realizacji strategii na rok 2015 i ko
 • Powołanie członka Rady Nadzorczej.

  Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent”) informuje, że w związku z podjętymi wczoraj (tj. 15 kwietnia 2015 roku) uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki został zmieniony dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki. W związku z rezygnacją pana Marka Borzestowskiego, złożoną Spółce 14 kwietnia 2015 r. (Raport bieżący nr 14/2015), do składu Rady Nadzorczej powołano uchwałą ZWZA Pana Szymona Skiendzielewskiego. W wyniku dokonanych zmian s
 • Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.04.2015 r.

  Zarząd Vivid Games S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 15.04.2015 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Remigiusz Kościelny - Prezes ZarząduRoy Hu
 • Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 15.04.2015 r.

  Raport bieżący nr 4/2015Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Vivid Games S.A. wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad
 • Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki Vivid Games S.A.

  Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”; "Spółka") informuje, że otrzymał wczoraj (tj. 14 kwietnia 2015 roku) rezygnację Pana Marka Borzestowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Remigiusz Kościelny - Prezes ZarząduRoy
 • Rozpoczęcie dystrybucji Real Boxing w nowych kanałach sprzedaży Android.

  Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”; „Spółka”) informuje, że dzięki zawartej z firmą Flexion umowie Real Boxing będzie dystrybuowany w alternatywnych kanałach dystrybucji Android. W najbliższym czasie trafi do 9 sklepów, m.in. Yandex, Opera i Samsung Galaxy Apps. Dystrybucja Real Boxing za pośrednictwem nowych kanałów może mieć znaczący wpływ na przychody ze sprzedaży w kolejnych okresach. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywn
 • Tytuł: Pokrycie akcji w spółce zależnej Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. wkładem niepieniężnym w postaci majątkowych praw autorskich do

  Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że 2 kwietnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki całkowicie zależnej Emitenta - Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. (“Spółka”) podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych do kwoty 64 909 320,00 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych, w drodze emisji 6 485 932 (słownie: sześciu milionów czterystu osiemdziesię