urzad miasta

Artykuły - Urzad miasta (18)

 • Przyznanie dotacji od Urzędu Miasta Shenzhen

  Zarząd Emitenta informuje, że otrzymał informację od spółki zależnej New Dragon Electronic Limited informującą o możliwym otrzymaniu przez nią bezzwrotnej dotacji od Urzędu Miasta Shenzhen. Spółka zależna New Dragon Electronic informuje, iż zależna spółka Shenzhen SmartBlue Technology Ltd otrzymała pismo od Komisji Handlu i Gospodarki Urzędu Miasta Shenzhen informujące, iż spółka została zakwalifikowana do programu pomocy rządowej przedsiębiorstwom zarejestrowanym w Shenzhen. Pomoc
 • SMT ma kontrakt z Urzędem Miasta Kraków o wartości 3 mln zł

  SMT Software, spółka zależna SMT SA (GPW: SMT), wygrała przetarg na świadczenie usług IT dla Urzędu Miasta Kraków. Kontrakt dotyczy kontynuacji budowy i wdrożenia Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Wartość umowy, o którą zabiegały łącznie trzy podmioty, wynosi 3,2 mln zł brutto. Jej realizacja jest zaplanowana do 31 marca 2015 r.
 • Umowa z Urzędem Miasta Krakowa.

  Zarząd SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna informuje, że w dniu 16 stycznia 2014 r. podpisała umowę z Urzędem Miasta Krakowa (Zamawiający). Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu "Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa oparte
 • Uzyskanie zgody Urzędu Miasta w Bielsku-Białej na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  Raport bieżący nr 34/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Eko Export S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał decyzję Urzędu Miasta w Bielsku-Białej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej ozn. jako działka nr 480/23 o pow. 6414 m2 obj. KW BB1B/001143000/2 obręb Międzyrzecze Górne. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku Emitenta
 • Zawarcie umowy przez spółkę zależną z Urzędem Miasta Zabrze (RB - 19/2013).

  Raport bieżący nr 19/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 26 marca 2013 roku) spółka zależna Hawe Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej HAWE Budownictwo) zawarła z Urzędem Miasta Zabrze - Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej umowę na budowę Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Świa
 • Podpisanie umowy na realizację projektu w Urzędzie Miasta Gdyni.

  Zarząd Madkom SA z siedzibą w Gdyni (dalej "Emitent"), informuje, iż w dniu 8 stycznia 2013 roku zawarł umowę Urzędem Miasta Gdyni. Przedmiotem umowy, jest dostawa, instalacja i wdrożenie elektronicznej Platformy eUsług, zintegrowanej z Platformą ePUAP, oraz wdrożenie 161 Formularzy Elektronicznych. Dostawa platformy realizowana jest w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
 • Podpisanie Memorandum pomiędzy Akimatem (Urzędem Miasta) Astana a Eko Export S.A.

  Raport bieżący nr 46/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W dniu dzisiejszym, tj. 12 grudnia 2012 r. w Astanie, Kazachstan, został podpisany dokument, zwany dalej Memorandum pomiędzy Akimatem (Urzędem Miasta) Astany, reprezentowanym przez Zastępcę Akima miasta Astana Pana W.L. Kirłowa a spółką Eko Export S.A. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Jacka Dziedzica. Memorandum określa warunki organizacyjno-prawne, zapewnia przepływ informacji i za
 • Otrzymanie informacji z Urzędu Miasta Astany w Kazachstanie dotyczącej stacjonarnego urządzenia do pozyskiwania mikrosfery i terenu pod budowę tego obiektu.

  Raport bieżący nr 40/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emitenta informuje, iż Spółka Eko Export S.A. otrzymała następującą informację od Urzędu Miasta (tzn. Akimatu) Astany w Kazachstanie: "Akimat miasta Astana wspólnie z A.O. "Astana-Energia" po rozpatrzeniu Państwa (tj. spółki Eko Export S.A.) propozycji odnośnie budowy stacjonarnej instalacji do pozyskiwania mikrosfery w Astana-TEC 2 (elektrownia) oświadcza,
 • Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Opola

  Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA ("Emitent") informuje o wpłynięciu do spółki podpisanej umowy z dnia 23.11.2011r. zawartej z Miastem Opole - Urzędem Miasta Opola. Umowa zawarta została w następstwie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup sprzętu komputerowego w tym komputerów, monitorów, drukarek, skanerów oraz oprogramowania". Kwota wynagrodzenia za realizację zada
 • Informacja o podpisaniu umowy - Urząd Miasta Oleśnicy

  Zarząd Rodan Systems S.A. informuje, że w dniu 19.11.2010, spółka Rodan Systems podpisała umowę będącą wynikiem wygranego przetargu, ogłoszonego przez Urząd Miasta Oleśnicy, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 62/2010. Przedmiotem umowy są usługi inwestycyjne dotyczące projektu "Rozwój sytemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny do obsługi e-usług: e-Urząd II etap: modernizacja sieci, rozbudowa dostępu do Internetu" oraz Zakupy inwestycyjne dotyczące projektu: R