uchwalono

Artykuły - Uchwalono (6274)

 • Treść Uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13.12.2017

  Rada Administrująca Hydropress SE ('Emintent') w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 grudnia 2017 roku. Podstawa Prawna § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznik nr 3 Regulaminu ASOsoby reprezentujące spółkę:Bartłomiej Herodecki - Dyrektor Wykonawczy
 • Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

  Zarząd iFun4All S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki iFun4All S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki przyjęła uchwałą tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy, o których Spółka informowała raportem b
 • Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A.

  Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 6 grudnia 2017 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porz
 • Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 04.12.2016r.

  Zarząd Sevenet S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 04.12.2016 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Rafał Chomicz - Prezes ZarząduJoanna Barczyk - Członek Zarządu ds. Operacyjnych
 • Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 27 listopada 2017 roku

  Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2017 rokuOsoby reprezentujące spółkę:Michał Waluga - Prezes Zarządu
 • Projekty uchwał oraz uzasadnienie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 grudnia 2017 r.

  Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r. Nadto, Zarząd przekazuje uzasadnienie projektów w/w uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 • Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu sprzedaży alkoholu

  Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu sprzedaży alkoholu

  Możliwość ograniczenia przez samorządy nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach oraz wprowadzenie zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych - to główne założenia ustawy, którą w piątek uchwalił Sejm.
 • Sejm uchwalił ustawę o zniesieniu limitu składek na ZUS

  Sejm uchwalił ustawę o zniesieniu limitu składek na ZUS

  Sejm uchwalił w piątek rządową ustawę o zniesieniu limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający obecnie nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Za ustawą głosowało 226 posłów, 209 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.
 • Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 8 listopada 2017 r.

  Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta („NWZ”), które odbyło się w dniu 8 listopada 2017 r. i jednocześnie informuje, że nie zgłoszono podczas NWZ sprzeciwów do protokołu. Ponadto Emitent informuje, iż podczas NWZ odstąpiono od głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej, określenia liczby jej członków i ich powołania oraz w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. Podstawa Prawna:
 • treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PIK S.A.

  Zarząd Spółki Pik s.a. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 9 listopada 2017 r. Nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do żadnej uchwały. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Żurowski - Prezes Z