Biznes - Stomil Olsztyn

Artykuły - Stomil Olsztyn (153)

 • Decyzja KPWiG

  Zarząd Spółki STOMIL-OLSZTYN S.A. informuje, iż w dniu 13 maja 2004 roku doręczono Spółce decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie wycofania akcji Stomil-Olsztyn S.A. z publicznego obrotu papierami wartościowymi. W/w decyzja wywołuje skutki prawne po upływie 14 dni od daty jej doręczenia, tj. od 28 maja 2004 roku.
 • Zasady ładu korporacyjnego

  Zgodnie z §22a pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, Zarząd Spółki "STOMIL-OLSZTYN"S.A. przekazuje niniejszym oświadczenie o następującej treści: Zważywszy, że: 1) Zasady ładu korporacyjnego określone w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych" zostały stworzone dla spółek giełdowych jako istotny element poprawy ładu korporacyjnego w takich spółkach, 2) Compagnie Financiere Michelin - inwestor strategiczny Spółki posiada obecnie 99,5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 3) W
 • Zmiana terminu

  Zarząd Spółki STOMIL-OLSZTYN S.A. niniejszym informuje, że dokonano zmiany termiu przekazania raportu rocznego Spółki za 2003 rok. Powyższy rport zostanie przekazany w dniu 25 marca 2004r., a nie jak informowano w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2003 z 31.01.2003r. - 31 maja 2004 roku.
 • Terminy przekazywania raportów okresowych

  Zarząd Spółki STOMIL-OLSZTYN S.A. przekazuje do wiadomości stałe daty przekazywania do publicznej wiadomosci raportów okresowych Spółki w roku 2004. RAPORTY KWARTALNE: I kwartał 2004r. - 30 kwietnia 2004r. II kwartał 2004r. - 4 sierpnia 2004r. III kwartał 2004r. - 4 listopada 2004r. IV kwartał 2004r. - 4 lutego 2005r. RAPORT PÓŁROCZNY - 30 września 2004r. RAPORT ROCZNY - 30 kwietnia 2005r.
 • Zmiany w składzie Zarządu

  Zarząd "STOMIL-OLSZTYN" S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2003r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła rezygnację Pana Benoit de la Breteche z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Przyczyną rezygnacji jest podjęcie przez Pana de la Breteche nowej misji we Francji. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 listopada 2003r. Rada Nadzorcza "STOMIL-OLSZTYN" S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Pierre MICHALLAT. P. Pierre MICHALLAT, lat 57, jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Inż
 • Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na WZA

  Zarząd Spółki STOMIL-OLSZTYN S.A. podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 3 września 2003r. 1. Compagnie Financiere MICHELIN - 26.945.156 głosów
 • Uchwały NWZA

  Zarząd Spółki STOMIL-OLSZTYN S.A. podaje do wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 września 2003r. _______________________________________ UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL-OLSZTYN S.A. z dnia 3 września 2003 roku w sprawie wycofania wszystkich akcji Spółki z publicznego obrotu Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, uchwal
 • Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego

  Zarząd Spółki STOMIL-OLSZTYN S.A. niniejszym informuje, że dokonano zmiany terminu przekazania raportu okresowego Spółki za II kwartał 2003 roku. Powyższy raport zostanie przekazany w dniu 29 lipca 2003r., a nie jak informowano w raporcie bieżącym spółki nr 2/2003 z 31.01.2003r. - 4 sierpnia 2003 roku.
 • Porządek obrad NWZA

  Zarząd STOMIL-OLSZTYN S.A. informuje, że na dzień 3 września 2003r. zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul.Leonharda 9, w sali nr 139. Początek obrad o godz. 11.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jeg
 • Zmiany w Zarządzie

  Zarząd STOMIL-OLSZTYN S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2003 roku, członek Zarządu Spółki Pan Marek Bonusiak złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Powodem złożenia rezygnacji są problemy zdrowotne.