Stalprofil SA

Artykuły - Stalprofil SA (398)

 • Stalprofil dywidenda 2014: Zarząd Stalprofilu proponuje dywidendę na poziomie 0,09 zł na akcję

  Zarząd Stalprofilu zarekomenduje wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku na poziomie 0,09 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.
 • Przejęcie przez ZRUG Zabrze S.A. wykonawstwa robót przy budowie gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk: Etap II Karlino-Koszalin

  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Stalprofil S.A. informuje, że w dniu 05.03.2013 r. spółka zależna ZRUG Zabrze S.A. działając jako lider Konsorcjum firm (Wykonawca), w składzie: ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu (lider Konsorcjum), Stalprofil SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (uczestnik Konsorcjum) oraz Nafta Gaz Serwis SA z siedzibą w Sanoku (uczestnik Konsorcjum), podjęła decyzję o przejęciu od uczestnika Konsorc
 • Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 STALPROFIL SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Zawarcie umów handlowych z podmiotami z Grupy ArcelorMittal

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W dniu 18 lutego 2013 roku Stalprofil S.A. (odbiorca) otrzymał potwierdzenie złożonych zamówień handlowych od ArcelorMittal Commercial Sections S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dostawca), na dostawy wyrobów hutniczych produkowanych przez: ArcelorMittal Ostrava A.S. z siedzibą w Ostrawie, ArcelorMittal Bergara S.A. z siedzibą w Bergara, ArcelorMittal Olaberria S.L. z siedzibą w Olabe
 • Zawarcie umowy handlowej ze spółką zależną Izostal SA

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W dniu 14 lutego 2013 roku Stalprofil SA (Sprzedający) zawarł kolejną transakcję handlową ze spółką zależną Izostal SA (Kupujący) z siedzibą w Zawadzkiem, której przedmiotem jest sprzedaż wyrobów hutniczych (rur stalowych) przez Stalprofil SA na rzecz firmy Izostal SA. Łączna wartość umów zawartych przez Stalprofil SA z wspomnianym kontrahentem w okresie od 04.02.2012r., to jes
 • Potwierdzenie przez Izostal S.A. przyjęcia do realizacji zamówienia na odstawę rur stalowych

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 5 pkt 1 ust. 3 w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd Ferrum S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu 5 lutego 2013 r. potwierdzenia przez Izostal S.A. przyjęcia do realizacji zamówie
 • Zawarcie znaczącej umowy.

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W dniu 30 stycznia 2013 roku Izostal S.A. (Spółka, Kupujący) zawarł transakcję zakupu rur stalowych od firmy Stalprofil S.A. (Sprzedający) o wartości około 5.855 tys. EUR (netto), co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień zawarcia umowy stanowi około 24.572 tys. PLN (netto). Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Sprzedającego do dnia 31 maja 20
 • Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W dniu 30.01.2013 roku Zarząd Stalprofil S.A. powziął wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, aneksu do umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego, zawartej pomiędzy PKO BP S.A. a Stalprofil S.A. Przedmiotowy aneks podwyższa wartość dotychczasowego łącznego limitu kredytowego udzielonego przez PKO BP S.A. z 45.000.000 zł do 75.
 • Zawarcie aneksów przedłużających umowy kredytowe z BRE Bank S.A.

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W dniu 28.01.2013 r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez BRE Bank SA w Warszawie O/Katowice aneksu do umowy kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym (PLN/EUR) na kwotę 15,0 mln zł oraz aneksu do umowy kredytu obrotowego na kwotę 10,0 mln zł. Przedmiotowe aneksy przedłużają okres ważności umów kredytowych zawartych pomiędzy BRE Bank S.A., a
 • Zawarcie znaczącej transakcji zakupu wyrobów hutniczych

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W dniu 28 stycznia 2013 roku Stalprofil SA (zamawiający) otrzymał od Impexrur S.A. z siedzibą w Sanoku (dostawca) potwierdzenie złożonego zamówienia handlowego, a tym samym zawarł z tą firmą transakcję zakupu wyrobów hutniczych (rur stalowych) na łączną wartość 8.668.400 EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień otrzymania potwierdzenia zamówienia stan